-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31907 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در باب بداء و نسخ توضيحاتي بفرماييد؟در خصوص سؤالي كه فرموديد، ابتدا در مورد قسمت اول سؤال بايدعرض كنيم كه بدا در لغت به معناي آشكار شدن آمده، همانطور كه قرآن مجيد دربارة ظالمان و ستمگران مي فرمايد : وبدالهم سيئات ما عملوا (سوره زمر،آيه41) يعني در روز رستاخيز بديهاي اعمال و رفتار آنان آشكار مي گردد، و نتيجة كردار سوء خود را مي بينند.

مثلاً ما مقدمات يك كاري را از تمام نظر مهيّا مي كنيم، ولي پيش آمدهاي غيرمنتظره اي وضع آن را به هم مي زند، و آن كار انجام نمي شود. در اينجا گفته مي شود كه خدا نخواست چنين مطلبي انجام شود. و در اينجا مي توان كلمه بدا را به كار برد، و گفت كه از خداوند آشكار شد كه نمي خواهد اين كار انجام شود. بنابراين مقصود اين نيست كه براي خدا آشكار شد، تا مستلزم جهل به تقدير دوم باشد، بلكه مقصود اين است كه از خدا براي ما آشكار گشت. طبق آيات قرآن و روايات، ما معتقد به بدا هستيم. به طور خلاصه مي توان گفت : وقوع حوادث غير مترقّبه و بر خلاف شرايط، در نظر مابدا است. يعني چيزي كه پنهان بود، براي ما آشكار گشت. ولي براي خدا ابدا يعني اظهار، و چيزي را كه مخفي كرده بود، آشكار ميسازد. و اينكه دربارة خدا گاهي به جاي ابدا لفظ بدا به كار مي رود، روي يك نوع مقايسه است. (1)

مقصود از بدا در اصطلاح اين است كه در برنامة قضاو قدر الهي، تجديد نظر رخ دهد. مقصود اين است كه در حوادث تاريخ بشر، خدا براي پس و پيش رفتن تاريخ بشر، صورت قطعي معين نكرده است. يعني : اي انسان! تو خودت مجريقضا و قدر الهي هستي. اين تو هستي كه تاريخ را مي تواني جلو ببري، عقب ببري، نگهداري و ... هيچ جبري، نه از ناحيه طبيعت، نه از نظر ابزارهاي زندگي، و نه از نظر مشيّت الهي، بر تاريخ حكومت نمي كند.(2)

براي توضيح بيشتر مي توانيد به كتب كلامي و اعتقادي رجوع بفرماييد.

در مورد قسمت دوم سؤال شما، اگر منظورتان نسخ در قرآن است. بايد گفت كهبله ما چنين چيزي در قرآن داريم، كه خداي متعال در سوره بقره، آيه106 مي فرمايد : هر حكمي را كه نسخ كنيم،(يعني هر قانوني را كه برداريم و يا آن را به فراموشي بسپاريم)، بهتر از آن، يا مانند همان را مي آوريم. (3)

اما اگر منظورتان از نسخ ، تناسخ است، عرض مي كنيم كه تناسخ عبارتست از تعلّق ارواح بعد از ابدان عنصريّه، به ابدان و اجساد ديگر، در همين نشأة عالم محسوس، كه دوران داشته باشد در اجسام عنصريه دنيويه؛ و قائلين به تناسخ به 4 طايفه اند، كه تمام آنها مخالف با ضروري دين اسلام (بلكه با جميع شرايع و ملل عالم) هستند؛ كه مي توانيد براي توضيح بيشتر اين مطلب، به كتب كلامي و اعتقادي مراجعه بفرماييد.(4)

خداوند متعال همه ما را آشناتر،عاملتر و مخلصتر به احكام و دستورات دين مبينش قرار بدهد. انشاءا...منابع و مآخذ:

1.پرسشها و پاسخهاي مذهبي، آيت ا...ناصر مكارم شيرازي و آيت ا...سبحاني حفظهم ا...، ج1، 71

2.تكامل اجتماعي انسان، مرتضي مطهري، ص16؛ رجوع كنيد به : تفسير نمونه، ج10،ص245 و ج1، ص390

3.در محضر علامه طباطبايي رحمه ا... عليه ، محمد حسين رخ شاد، ص152

4. 82 پرسش و پاسخ، آيت ا...سيد عبدالحسين دستغيبرحمه ا... عليه، ص112

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.