-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31910 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كي خدا را به دنيا آورده است؟

در اينجا به سه نكته دقت بفرماييد: الف) اصل عليت كه ميگويد هر پديدهاي داراي علت است.ب) علت ايجادي هر چيز در نهايت خداست اَللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ*،(1). ج) آيا قانون عليت شامل ذات مقدس احديت نيز ميشود؟ يعني وقتي همه چيز از خداست خدا از كجاست؟ در اينجا نكات فراواني هست ولي در راستاي جواب شما به اختصار عرض ميكنيم: قانون عليت ميگويد هر پديده و ممكني داراي علت و آفريننده است نه هر شيء موجودي. بله خداونجود است ولي پديده و ممكن نيست تا او هم آفرينندهاي داشته باشد. به اين مثال دقت كنيد: شوري هر چيزي به نمك برميگردد حال شوري نمك از چيست؟ شيريني هر چيزي به شكر برميگردد، حال شيريني شكر از كجاست؟ در جواب گفته ميشود شوري و شيريني از ذات نمك و از ذات شكر است نه از جاي ديگردرباره خداوند نيز چنين گفته ميشود كه هستي عين ذات اوست و از موجود ديگري نگرفته است. اين كه در نماز ميخوانيم لَمْ يُولَدْ يعني خدا آفريده كس ديگري نيست. وقتي معتقد باشيم كه اَللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْء بنابراين خود خداوند مخلوق نخواهد بود وگرنه خالق هر چيز به شمار نميرفت. اميرمؤمنان (ع) ميفرمايد: الاوّل قبل كلي شيء خداي سبحان در رتبه اول و قبل از هر چيزي قرار گرفته است،(2). در آن صورت چگونه ميتواند مخلوق باشد چون هر مخلوقي بعد از خالق خود قرار . با اين بيان ديگر جايي براي اين سؤال باقي نميماند كه خداوند متعال را چه كسي آفريده است؟ اگر دقت كنيد مييابيد كه اصل اين سؤال دچار تناقض است چرا؟ چون از يك طرف گفته ميشود خداوند متعال و او كسي است كه هستي عين ذات اوست و از طرف ديگر سؤال ميشود چي او را آفريده است و اين سؤال درباره كسي ميشود كه هستيش عين ذات او نباشد بنابراين با كمي تأمل درباره ذات هستي بخش خداي سبحان اين شبهه برطرف خواهد .منابع و مآخذ:

(1) (رعد، آيه 16)

(2) (بحارالانوار، ج 4، ص 266)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.