-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31950 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

اثبات كنيد روز قيامتي هم هست؟ لطفاً براي اين سؤالات از حديث و قرآن استفاده نكنيد و سعي شود پاسخ بيشتر جنبه عقلايي داشته باشد.تاكنون دلايل عقلي متعدد بر وجود معاد ايراد شده است كه در ذيل به نمونه هايي از آنها اشاره مي شود:

1ـ يكي از ملموس ترين دلايل عقلي بر معاد و جاودانگي روح ميل به جاودانگي در انسان است و از آنجايي كه در نظامات طبيعت هيچ ميلي گزاف و بيهوده نيست، مي توان اين ميل را دليلي بر بقاء بشر پس از مرگ دانست. اين كه ما از فكر نيست شدن رنج مي بريم خود دليل بر اينكه ما نيست نمي شويم.

قل تعالوا آيتي است از جذب حق ما به جذبة حق تعالي مي رويم

اونامونو نويسنده و اديب مشهور اسپانيايي در كتاب درد جاودانگي بدنبال آب حيات و سيراب نمودن عطش جاودانگي مينويسد:

رفتار من بهترين دليل، دليل اخلاقي، بر شدت اشتياق من است. و اگر در محدودة اين عدم حتميت نهايي و لاعلاج، نتوانسته ام خود را از حقيقت آنچه بدان اميدوارم متقاعد گردانم، از آن است كه سير و سلوك چنان كه بايد خالصانه و مخلصانه نبوده است. ... و ايمان نيست كه شهيد مي آفريند، شهيدانند كه ايمان مي آفرينند ... چنان باش كه گويي فردا خواهي مرد، ولي خواهي مرد كه از نو زنده باشي.

2ـ عدل الهي ايجاب مي كند كه نيكوكاران و بدكاران كه غالباً در اين جهان در يك صف قرار دارند و حتي در عرصه هايي بدكاران برتري مي يابند و ارزشهاي كاذب و دروغين كه بجاي ارزشهاي حقيقي مي نشينند، از هم جدا شوند و بدكاران به اعمال خود برسند. قرآن كريم در سورة جاثيه آيه 21 مي فرمايد:

آيا آنا نكه مرتكب گناه شدند گمان كردند كه ما آنها را همچون كساني قرار مي دهيم كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند؟ كه حيات و مرگشان يكسان باشد؟ چه بد داوري مي كنند!

مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو

اي خنك آن را كه پيش از مرگ، مرد يعني او، از اصل اين رز بوي برد

پس در هر حال اي عزيز، قدري از حال غفلت بيدار شو و در امر خود تفكر كن و صفحه اعمال خود را نگاه كن و بترس از آنكه اعمالي را كه به خيال خود عمل صالح است، از قبيل نماز و روزه و حج و ... خود اينها اسباب گرفتاري و ذلتت شوند در آن عالم، پس حساب خودت را در اين عالم تا فرصت داري بكش و خودت ميزان اعمالت را بر پا كن و در ميزان شريعت و ولايت اهل بيت (ع) اعمال خود را بسنج!

زان پيشتر كه عالم فاني شود خراب ما را ز جام بادة گلگون خراب كن

3ـ فيض و رحمت بي پايان الهي ايجاب مي كند كه فيض دائمي او با مرگ از انسان قطع نشود و تكامل افراد مستعد و شايسته همچنان ادامه يابد. قرآن اين مهم را با تعبير زيبايي بيان مي كند و در سوره زخرف آيه 24 مي فرمايد:

و انا الي ربنا لمنقلبون

بدون شك، ما در حركت، دگرگوني و انقلاب مداوم روح و نفس، بسوي پروردگار خويش، غايت و هدف جهان هستي، مراتب حيات را پشت سر مي گذاريم و در آخرين سير و آخرين مرتبه به جهان رستاخيز وارد شده و با طي منازل و موافق قيامت به سوي كمال مطلوب مي شتابيم.

روح دارد بي بدن، بس كار و بال مرغ باشد در قفس، بس بي قرار

باش تا مرغ از قفس آيد برون تا ببيني هفت چرخ او را زبون

4ـ چگونگي زندگي در حيات مادي و دنيوي نشان مي دهد كه غايت، مطلوب و نهايت كار انسان، اين جهان نمي تواند پس چگونه مي تواند بي هدف، حساب و كتاب، ميزان و پاداش، اين عالم ماده را پايان كار خود بداند.

افحسبتم انما خلقنا كم عبثا و انكم الينا لاترجعون

آيا گمان كرديد، شما را بيهوده آفريده ايم و به سوي ما باز نمي گرديد.منابع و مآخذ:

برگرفته از:

1ـ www.hawza.net

مقاله دلايل معاد مكارم شيرازي

2ـ درد جاودانگي، اونامونو

3ـ اربعين، (چهل حديث) امام خميني (ره)

4ـ عدل الهي، استاد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.