-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31953 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

توضيح بيشتر بدهيد اگر با اعمال نيكو به بهشت وارد شويم چه عاقبتي در انتظار ماست. بعدش چي؟

در پاسخ به سؤال خوبتان عرض مي شود:

آرزوي ديرينه همه انسانها رسيدن به آرامش و نشاط روحي است و اين نشاط همان چيزي است كه انسان در سايه اطاعت از فرامين الهي كه در جهت رسيدن به اين ميل باطني تنظيم شده به آن مي رسد. گاه مي شود انسان را به بهترين باغها دعوت مي كنند، و انواع وسائل پذيرايي را براي او فراهم مي سازند، اما روحش چنان افسرده و گرفته است كه از هيچيك از آنها لذت نمي برد، انسان هنگامي مي تواند از مواهب الهي لذت برد كه روح او داراي نشاط باشد.

از آيات مختلف قرآن استفاده مي شود، بهشتيان آن چنان غرق نشاطند كه آثارش به خوبي در چهره هاي آنان موج مي زند. تعبيراتي كه قرآن كريم در اين زمينه به كار برده بسيار جالب و پر جاذبه است: وجوة يومئذ ناعمه، لسعيها راضيه (1)چهرههايي در آن روز شاداب و با طراوتند و از سعي و تلاش خود خشنودند

ناعمه از ماده نعمت گرفته شده و در اينجا به معناي غرق نعمت بودن است، آنچنانكه آثارش از خوشحالي و سرور و شادابي و طراوت در چهره ظاهر شود. بعضي نيز گفته اند: از ماده نعومت به معني نرمي و لطافت گرفته شده، كه آن نيز نتيجه نعمت هاي گوناگون است.

بديهي است اين طراوت و شادابي و صورتهاي نوراني كه، به گفته بعضي از مفسران، همچون ماه شب چهارده مي درخشد، معلول نعمت هاي مادي نيست، چرا كه نعمتهاي مادي به تنهايي نمي تواند چنين آثاري را به بار آورد، حتماً اين اثر نتيجه نشاط معنوي فوق العاده روحاني آنها است كه در جسمشان پرتو افكن مي شود.

ذيل آيه نيز گواه بر شاهد اين معني است.

اين مطلب با تعبير ديگري در آيه 24 سوره مطففين آمده است:

تعرف في وجوههم نظره النعيم در چهره هايشان طراوت و نشاط نعمت را مي بيني و مي شناسي.

نظره در اصل به معني زيبايي است منظور از نظره النعيم طراوت و شادابي خاصي است كه بر اثر وفور نعمت و زندگي مرفه به انسان دست مي دهد و حكايت از نشاط دروني مي كند. چنان است كه رنگ رخساره خبر مي دهد از سر درون.

علاوه بر اينها لذت درك رضاي محبوب از بزرگترين لذات معنوي است. لذتي است آميخته با احساس شخصيت و ارزش وجودي، چرا كه اگر ارزش و شخصيتي نداشت از سوي محبوب بزرگش پذيرفته نمي شد.

قرآن مجيد بارها به اين نكته لطيف اشاره كرده و بر آن تكيه نموده است: در آيه 15 سوره آل عمران، بعد از ذكر باغهاي سرسبز بهشتي و همسران پاك و پاكيزه مي فرمايد: و رضوان من الله و خشنودي خداوند نصيب آنهاست

اين نعمتي است برتر از همه آنها كه در يك جمله كوتاه و سربسته بيان شده است.

درآيه 72 سوره توبه از اين مسأله كمي پرده را بالاتر مي زند و بعد از بيان شمه اي از نعمتهاي مادي بهشت از جمله باغهاي پر طراوتي كه از زير درختانش نهرها جاري است و همچنين مسكنهاي پاكيزه بهشتي مي افزايد: و رضوان من الله اكبر و خشنودي و رضاي خدا، (از همه اينها) برتر است سپس آيه را با اين جمله پايان مي دهد:

ذلك هو الفوز العظيم: و پيروزي بزرگ همين است.

تعبير اكبر و همچنين جمله ذلك هو الفوز العظيم، به خوبي نشان مي دهد كه هيچ موهبتي از مواهب الهي به اين پايه نمي رسد، به گونه اي كه جمله اخير، كه مفهوم حصر رادر بر دارد مي گويد: پيروزي بزرگ همين است .(2)منابع و مآخذ:

1ـ قرآن كريم، غاشيه، 8

2ـ ديدار يار، (بخشهايي از معاد در كلام وحي) آيت الله العظمي مكارم شيرازي با همكاري جمعي از فضلا.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.