-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31956 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در اسلام ربا دهنده و ربا گيرنده هر دو مسئولند و در روز رستاخيز هر دو را مواخذه مي نمايند و شلاق مي زنندخواهشمند است توضيح فرماييد شخصي كه بخاطر حفظ آبرويش و يا مسائل مشابه مجبور پرداخت ربا مي شود در آخرت چه وضعيتي دارد و چه كارهايي را شما در اين خصوص توصيه مي نماييد كه حد الامكان تن به چنين كاري ندهد؟سؤال شما از سه قسمت تشكيل شده است:

1ـ بيان يك خبر: ربا دهنده و ربا گيرنده هر دو مسئولند و مورد مؤاخذه.

2ـ درخواست حكم: اگر مجبور به آن شديم چه حكمي دارد.

3ـ درخواست توصيه: چه توصيه اي براي جلوگيري از آن داريد.

در مورد مطلب اول با شما موافقم. در مورد مطلب دوم بايد توجه كنيم كه:

بصورت كلي ربا در معامله و ربا در قرض تقسيم مي شود. (1) و شما معين نفرموده ايد كه در مورد كداميك از آنها توضيح مي خواهيد.

اما حكمي كه شما خواسته ايد با توجه به آيات قرآن دربارة ربا معلوم است از جمله اينكه: اي كسانيكه ايمان آورده ايد از خدا بترسيد و آنچه از مطالبات ربا باقي مانده است رها كنيد اگر براستي اهل ايمانيد. پس اگر ترك ربا نكرديد آگاه باشيد كه خداي تعالي و رسول او با شما پيكار خواهند كرد (و يا با خدا و رسولش اعلام جنگ كرده ايد) و اگر توبه كنيد سرمايه هاي شما از آن شماست. نه ستم كنيد و نه بر شما ستم مي شود. (2) از اين آيه كريمه نكاتي استفاده مي شود از جمله:

الف: از رباخوري تعبير به جنگ با خدا و رسولش شده است. ب: به رباخوار نسبت بي ايمان داده است. ج: و امر به توبه از آن نموده است. بنابراين راه براي بازگشت باز است.

نكته اي كه بايد توجه كرد اينكه گاهي گر چه اصل معامله حرام است ولي معامله باطل نمي باشد و طرفين حق تصرف در مورد معامله را دارند ولي گاه نه تنها اصل معامله حرام است بلكه معاملة باطل نيز هست و طرفين حق تصرف در مورد معامله را ندارند. (3) كه در واقع دو فعل حرام مي شود كه ضرورت دارد به اين نكته هم در مسأله ربا توجه كنيم.

و مراجع هر گونه حيله شرعي براي فرار از آن را نيز نمي پذيرند و قابل توجيه نيست كه با عباراتي مثل اضطرار و ... مرتكب آن شويم (4)

اينجانب در تاريخ 4/9/83 از دفتر آيت الله خامنه اي و آيت الله بهجت در مشهد دربارة پرسش شما سؤال نمودم و هر دو دفتر تأكيد كردند كه هيچ توجيهي قابل پذيرش نيست. ضمن اينكه شما اضطرارخود را توضيح نداده ايد. فردي ادعا كرد كه به دليل اضطرار تن به ربا داده است وقتي از او در مورد نوع اضطرارش پرسيدند جواب داد در خريد ماشين نيازمند پول بوديم!

در هر صورت اگر اضطرار شما واقعي است در ابواب فقهي راهكارهايي براي كمك به مضطر حقيقي پيش بيني شده است مثلاً خوردن گوشت خوك يا مردار حرام است ولي اگر كسي در بيابان گرفتار شده است و از گرسنگي در حال مرگ است به ميزان سد جوع به او اجازة خوردن چنين گوشتي را مي دهند و شما بايد مصداق اضطرار خود را بيان كنيد تا معلوم شود ارايه راهكاري براي آن ممكن است يا خير. دفتر آيت الله فاضل لنكراني و دفتر آيت الله بهجت به اين موضوع اشاره نمودند كه در صورت تأييد اضطرار، راهكارهايي براي حل مشكل شما قابل ارايه است.

در مورد درخواست توصيه نيز نكات ذيل را عرض مي كنم.

1ـ دوست عزيز بيشتر مشكلات ما بخاطر جهل است. چه بسا اگر مفهوم ربا را بخوبي بفهميم و نهي شديد دين را از آن درك كنيم و راه معاملة صحيح را ياد بگيريم هيچ گاه دچار آن نمي شويم. بنابراين اول فقيه و احكام معامله را بياموزيم سپس معامله و تجارت كنيم.

2ـ به هنگام اضطرار مالي يا از قرض الحسنه استفاده كنيم و يا در صورت عدم امكان استفاده با سختي فقر، صبرو تحمل بورزيم و با خود انديشه كنيم كه اين آزموني الهي براي امتحان ايمان من است. و همانطور كه گفتيم مي توانيد از مرجع خود نيز استفتاء كنيد.

3ـ براي نجات از ربا با افراد آگاه و مسئول مشورت كنيم. امروز مؤسسات مشاورة حقوقي از سوي نيروي انتظامي و شهرداري هاي سراسر كشور ايجاد شده كه عمدة خدمات مشاوره اي آنان نيز رايگان مي باشد و يا با مبالغي كم در اين باره به فرد مورد نظر مشاوره مي دهند.

استمداد و توسل به خداوند و اهل بيت و دوري از تبعيت هواي نفس و توجه به اينكه روزي رسان خداست با ذكر چند جمله از حضرت امام در اين باره كلامم را ختم مي دهم. اميدوارم موفق باشيد.

الف: حق تعالي عنايت و الطافش به هر كس بيشتر باشد، او را بيشتر از اين عالم پرهيز دهد، و امواج بليات را بر او بيشتر متوجه فرمايد تا روحش از اين دنيا و زخارف آن منزجر گردد و به مقدار ايمانش رو به عالم آخرت رود. و اگر نبود از براي تحمل شدت ابتلا مگر همين يك جهت، هر آينه كفايت مي كرد و ديگر از نكات شدت ابتلاي بندگان خاص اين است كه آنها در اين ابتلا و گرفتاريها به ياد حق افتند و مناجات و تضرع نمايند.

ب: اي عزيز: اگر انسان يك قدم دنبال آن (هواي نفس) بردارد، مجبور شود پس از آن چند قدم بردارد و اگر با يكي از هواهاي آن همراهي كند ناچار شود با چندين تمناي آن همراهي كند. تا آنكه خداي نخواسته در دم آخر، جميع راه حق را بر تو مسدود كند. (6)منابع و مآخذ:

1ـ اجوبه الاستفتائات، خامنه اي، ج2، ص196، سؤال 535

2ـ سوره بقره، آيه 278و 279

3ـ اجوبه الاستفتائات، همان ، ص197، سؤال 540

4ـ همان، سؤالات 533، 536، 540، 541، 542

5ـ چهل حديث امام خميني، ص240، 241

6ـ چهل حديث امام خميني، ص 171

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.