-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32017 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دلائل توحيد و نفي مطلق شريك از خداوند چيست؟
دلائل توحيد و نفي مطلق شريك از خداوند متعدّد و بسيار روشن است. دو دليل روشنتر از همه دلائل است كه ما در اينجا بطور مختصر به آنها اشاره ميكنيم:
دليل يكم ـ همان است كه خداوند در قرآن ابلاغ فرموده است كه:
«لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَـُﺔإِلَّا اللّهُ لَفَسَدَتَا» الانبياء/22 [اگر درآسمانها و زمين خداياني غير از خداي يگانه بود, آسمانها و زمين فاسد ميشدند.]
در اين آيه فساد شامل تباهي مساوي نيستي و به معناي اختلال در قانون و جريان وجودي و مخلوقات ميباشد. امّا اينكه چرا آسمانها و زمين در صورت تعدّد خدايان فاسد ميگشت, بدينجهت كه اگر اراده هر يك از آنان (حدّ اقلّ دو خدا) در عمل محدود به عدم اراده ديگري برخلاف اراده او بوده باشد نقص صريح و ناتواني است كه يك خدا با اينكه قدرت او بايد بي نهايت و مطلق باشد, نتواند اراده خود را به مرحله تحقّق و عمل برساند و اگر هيچيك نتواند اراده ديگري را محدود بسازد, باضافه لزوم نقص و ناتواني در آن خدايان مخلوقاتي بوسيله خداوندي كه اراده كرده است بوجود خواهد آمد كه مورد اراده خدا يا خدايان ديگر نميباشد. حال بايد ديد, خداوندي كه در برابر كار انجام شده قرار گرفته و توانائي جلوگيري از آن كار را نداشته, چگونه خواهد توانست اراده خود را بر خلاف آن كار انجام شده به فعليّت برساند و اقدام به كاري كند كه يا بطور مستقيم مخالف آن كار انجام شده بوسيله خداي ديگر بوده باشد و يا بطور غير مستقيم.
دليل دوم ـ در جملهاي از اميرالمومنين آمده است كه: » اگر خدا يا خدايان ديگري وجود داشت, پيامبراني هم از طرف آن خدايان مبعوث ميشدند «, و تاكنون چنين اتّفاقي نيفتاده است, همچنانكه تاكنون پيامبري نگفته است كه چند خدا وجود دارد ولي ارسال پيامبران را يكي از آن خدايان به عهده گرفته است ! بلكه هر پيامبري كه مبعوث شده, فقط به ايمان بيك خدا دعوت كرده است و چون اين مسئله (عالم هستي يك خدا يا چند خدا دارد) با اهمّيّت ترين مسئلهاي است كه براي پيامبران مطرح است, لذا امكان ندارد كه آنان چنين مسئلهاي را با اهمال بگذرانند, يعني با اينكه عالم هستي چند خدا دارد پيامبران فقط يك خدا را مطرح نمايند !

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 16
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.