-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32062 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

محد وده جبر واختيار در رفتار و كردار انسان تاچه حدي است ؟
انسان از طرفي در كنش هاي خود مختار و آزاد آفريده شده ؛ يعني در هر موردي در ميان چند راه مي تواند يكي را برگزيند و بقيه را كنار زند وهمين كه گاه مي انديشد كدامين مسير را انتخاب كند بهترين گواه دروني و وجداني بر وجود اختيار است . اين كه گويي اين كنم يا آن كنم خود دليل اختياراست اي صنم از طرف ديگر تاثير برخي از امور خارجي ، مانند عوامل وراثتي تربيتي زيست محيطي تاريخي و ... برروان انسان و نقش آنها در تصميم گيري ها و كنش ها نيز انكار ناپذيراست البته نقش اينها به نحو علت شرطي و معد است لذا رافع اختيار نيستند .اين مسايل موجب پيدايش ديدگاه هاي انسان شناختي ( اومانولوژيك ) مختلفي شده است : 1- برخي مانند اعتزالي ها با توجه به عامل اول و ناتواني حل برخي از مشكلات فلسفي قايل به اختيار مطلق شده و حتي امكان هرگونه دخالت الهي در افعال انسان را نيز منكر شده اند ( مكتب تفويض ) . 2- برخي از روانشناسان با توجه به عوامل دسته دوم و برخي از فلاسفه و متكلمين به خاطر ناتواني در حل مساله توحيد افعالي به سمت جبر گراييده اند ( نظريه كسب اشاعره و اكازيوناليزم مالبراش ) . 3- در كتب رياليستي اهل بيت هر دو جنبه به دقت ملاحظه گرديده و مساله ( ( امربين الامرين ) ) كه تنها راه توفيق در جمع بين دو دسته عوامل فوق است مطرح گرديده است بنابراين از طرفي انسان مختار و مسوول اعمال خويش است از طرفي تحت تاثير برخي از امور خارجي است و لذا مسووليت هر كس به تناسب آن امور ملاحظه مي شود و در قيامت نيز بررسي حسنات و سييات آد ميان با ملاحظه نعمات عرضه شده بر آنهاست ؛ مانند استعداد محيط تربيتي صحيح امكانات مادي سلامت جسم و ذهن و . ...;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.