-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32077 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

همانطور كه شما مي دانيد جسم انسان بعد از مزگ از بين مي رود فقط اسكلت استخوانهاي او باقي ماند آيا اين قضيه در مورد همه انسانهاي خوب و بد صدق مي كند ياخير؟ آيا از زمان مرگ تا روز قيامت اين استخوانها عذاب مي بيند يا ثواب مي برند؟
آنچه كه بعد از مرگ مهم است روح است كه باقي است واز بين نمي رود ولي در مورد جسم گروهي هستند كه باذن الهي بدن آنها سالم مي ماند مثل انبياء واولياء وبعضي از شهداء. باتوجه به اينكه مكان از خصوصيات ويژه ي عالم ماده است . عالم برزخ كه در افقي برتر از ماده قرار دارد . عالمي زماني ومكاني نمي باشد ولذا جستجوي مكان وموقعيت براي آن مفهوم درستي ندارد . چه همانطور كه قالب مثالي يا برزخ متصل در وجود انسان مرتبه بالاتر ودر عين حال پنهان وجود او است ونسبت به پيكر مادي وظاهري ، جزو باطن انسان محسوب مي شود ، عالم برزخ نيز در واقع « باطن » و» ملكوت» دنيا است .
در اخبار وروايات نيز از آن تعبير به باطن زمين شده كه مقصود همان ملكوت همان ملكوت ومثال دنيا مي باشد . مثلاً امام صادق (ع) در پاسخ اينكه جايگاه ارواح پس از مرگ كجا است ، فرموده اند كه تا روز بازپسين در باطن زمين قرار دارند و نيز در جواب اينكه كسي كه بردا ر آويزند و جسدش در آنجا بماند روحش در كجا خواهد بود فرموده ا ند كه در دست فرشته قبض روحش است تا آنرا به باطن زمين برساند . در هنگام مرك انسان با پيكر مثالي يا برزخي خود وارد عالم برزخ مي شود . اما بدن يا جسد اورا در قبر مي گذارند ، اين بدن فاقد حيات و حركت و ادراك است و معمولاً پس از مدتي در ميان قبر متلاشي شد وا ز بين مي رود ولي پيكر مثالي كه همان عالم صورت انساني است نمي ميرد بلكه زنده مي باشد و ادراك ويژه بعيدش بمراتب قوي تر از حيات دنيوي مي شود ، باز پرسي وثواب وعقاب و سرور وعذاب بااين قالب برزخي است چنانكه پيشوايان معصوم اسلام در توضيح كيفيت زندگي برزخي چنين تعبيراتي فرموده اند : يعني در بدني مثل بدن دنيائي او ويا در احاديث ديگر فرموده اند : زندگي برزخي در قالب وكالبد مثل همين قالب دنيائي ويا در قالبي مثل جسد دنيوي است كه پيكر يا قالب وبدن مثالي نامند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.