-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32078 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا قضا و قدر، سرنوشت، و اختيار با هم قابل جمع هستند و آيا يكي ميتواند روي ديگري اثر بگذارد؟امور مذكور هيچ منافاتي با هم ندارند. براي روشن شدن مطلب، خوب است مفهوم قضا و قدر را توضيح دهيم:

آفرينش عالم طبق قوانين الهي است. اين كه هر موجودي چگونه باشد و چه ويژگيهايي داشته باشد; طبق مشيت الهي بوده و به همان صورت آفريده ميشود (مفهوم قدر). و اين كه هر سببي، مسبب خاص خود را دارد و هيچ مسببي بدون سبب خاص خود محقق نميشود، و فاعليت فاعلها در طول فاعليت خداوند است نه در عرض آن; طبق قانون حتمي الهي است (مفهوم قضا).

همچنين از جمله قوانين در نظام آفرينش اين است كه، انسان موجودي با اراده و اختيار باشد ولي نه به صورت مطلق. همان طور كه جبر مطلق نيز بر او حاكم نيست. مثلاً اين كه ما فرزند كدام پدر و مادر باشيم، در كدام منطقه و با چه ويژگيهايي به دنيا بياييم و ... تحت اراده و اختيار ما نيست، بلكه طبق مصلحتي است كه فقط خداوند به آن عالم است. و از آن جا كه خداي متعال حكيم است، افعالش نه تنها بيهوده نبوده بلكه خير محض است، و چون جواد مطلق و فياض است; هر آن چه كه بنده در راه رسيدن به سعادت واقعي، به آن نياز دارد، در اختيارش قرار ميدهد. اما اين كه انسان از امكانات بيشماري كه در اختيارش نهاده شده، چگونه استفاده كند، تحت اختيار خود اوست. خداوند با فرستادن راهنمايان الهي و دادن عقل، استعداد و ظرفيتهاي فراوان، بهترين كمك را در پيمودن مسير صحيح و انتخاب احسن، نموده است، اما گاهي انسان بهرة مفيد برده و سعادتمند ميشود و گاهي با غفلت از آنها دچار شقاوت ميگردد. اين حكم در همة امور زندگي و تصميمات انسان وجود دارد. شما در هر كجا اين قانون كلي را ميتوانيد پياده كنيد.

البته درباره اختيار، توجه به اين نكته نيز لازم است كه انتخاب «بهترينها» با استفاده از عقل، وحي، تجربه، مشورت ... تا حدودي ميسر است. چون ـ طبق حكمت الهي ـ ظرفيتهاي انسانها با هم متفاوت است وهمچنين علم و آگاهي انسان به تمام زواياي برنامههاي مورد نظرش بسيار محدود و ناقص است; لذا نتايج به دست آمده در بخشي از اين برنامهها مطابق خواسته شخص نيست.

ولي به هر حال، ما موظف هستيم تا آن مقدار كه توان دستيابي به اهدافمان را داريم; به وظيفه خويش عمل كنيم. با توجه، به مطالب گفته شده ميتوان چنين نتيجه گرفت كه: خداوند انسان را موجودي مختار آفريده; تا با اختيار خود، سرنوشتش را رقم زند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.