-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32112 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي رهايي از وساوس شيطاني چه بايد كرد؟

راه هاي غلبه بر وسوسه هاي شيطاني عبارتند از:

1ـ استعاذه: قرآن مجيد ميفرمايد: هر گاه وسوسه اي از شيطان به تو رسد، به خدا پناه بر كه او شنواي دانا است.[27]

استعاذه يعني پناهنده شدن به خداوند از شر شيطان. البته منظور از استعاذه تنها گفتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نيست، بلكه امر معنوي حقيقي است كه اين لفظ گوياي آن است. چه بسا همين لفظ استعاذه كه از حقيقت عاري است، مسخره و ملعبة شيطان است كه خودش به زبان انسان جاري كرده است!

2ـ ياد خدا: يكي از راه هاي مهم غلبه بر شيطان ياد خدا است. قرآن مجيد ميفرمايد: پرهيزكاران هنگامي كه وسوسه هاي شيطاني آنها را احاطه مي كند، به ياد خدا و نعمت هاي بي پايانش مي افتند، در اين حال بينا مي گردند.7[28]

دليلش آن است كه ياد خدا قدرت شناخت واقعيت ها و از جمله زشتي گناه را به انسان ميدهد و از طرفي قدرت معنوي انسان را افزايش مي دهد، به طوري كه مانع نفوذ وساوس شيطاني مي گردد.

3ـ انجام عبادات: براي مبارزه با دشمن، قرآن مجيد همگان را به استعانت از عوامل معنوي مانند نماز و روزه سفارش كرده و ميفرمايد: با نماز و روزه از خدا طلب ياري كنيد.[29] رسولخدا(ص) ميفرمايد: شيطان پيوسته از فرزند آدم تا وقتي كه نمازش را به وقت و با شرايط و آداب مي خواند، در وحشت و هراس است، ولي اگر نماز را ضايع نموده و در وقت مقرر آن به جا نياورد، شيطان بر او چيره شده و او را به گناهان كبيره ميكشاند.[30]

روزي پيامبر اكرم(ص) به ياران خود فرمود: آيا شما را به چيزي آگاه نكنم كه اگر شما آن را انجام دهيد، شيطان از شما دور مي گردد، مانند دوري شرق از غرب؟ عرض كردند: بله، يا رسول الله، حضرت فرمود: روزه صورت شيطان را سياه ميكند.[31]

4ـ استغفار: كسي كه از عمل زشت خود پشيمان شده و طلب آمرزش مي كند، ضربة بزرگي به شيطان وارد كرده است.

رسول اكرم(ص) ميفرمايد: طلب آمرزش از خداوند رگ شيطان را قطع ميكند.[32]

5ـ فرار از دام هاي شيطان: براي رهايي از وساوس شيطاني بايد از دام هاي مخفي و آشكار شيطان فاصله گرفت. بزرگ ترين و مؤثرترين راه نفوذ شيطان، دام دنيا و هواپرستي است.

امام علي(ع) ميفرمايد: از دنيا حذر كن، زيرا دام شيطان و جايگاه فساد ايمان است.[33]

دام ديگر شيطان، تفرقه است. امام علي(ع) خطاب به خوارج ميفرمايد: شما بدترين مردم هستيد كه شيطان آنان را به گمراهي هاي خود پرتاب كرده و به حيرت و سرگرداني افكنده است... . هر كس از مردم فاصله بگيرد، گرفتار دام شيطان گردد، همچنان كه گوسفند تنها مانده طعمة گرگ ميشود.[34]

ابليس در اندرزي به حضرت نوح نزديك ترين حالات خود به انسان را در سه مورد ذكر ميكند: در حال خشم، در حال قضاوت و در حال خلوت نمودن با زن بيگانه.[35]

بديهي است انسان مؤمن كه خواهان مقابله با ترفندهاي شيطاني است، بايد در اين موارد مراقب خود باشد تا در دام شيطان نيفتد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.