-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32178 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا شيطان آفريده شد تا مردم را گمراه كند؟

اولاً, هر شيء به دو نوع اعتبار وجود دارد:

1 وجود نفسي ;

2 اضافي .

وجود هر چيزي براي خود, خوب و خير است , مثلاً وجود مار و عقرب و شيطان براي خودشان خيلي خوب است , اگر چه براي ديگران مضر باشد.

خلقت الهي بر وجود نفسي تعلق مي گيرد, نه اضافي ; بنابراين خداوند موجود خوب آفريده است ; چون فرض اين است كه وجود مار و عقرب و شيطان براي خودشان خوب است .

گفتني است كه گرچه ممكن است وجود مار و عقرب و شيطان و امثال اين ها براي ديگران ضرر داشته باشد, امّا حتماً منافعي بيش از مضار بر وجودشان مترتب است و گرنه حكمت الهيه بر وجودشان تعلق نمي گرفت .(1)

ثانياً عالم خلقت با همهء وسعتي كه دارد, تمامي اجزائش با هم مرتبطاند و همانند زنجيري كه حلقه هايش به هم پيوسته است , به طوري كه ايجاد جزئي از آن مستلزم ايجاد همهء اجزا است و اصلاح جزئي , به اصلاح همهء اجزاي آن است . شايد آيهء شريفهء 50سورهء قمر (وَما امرنا اِلاّ واحدة كلمحٍ بالبصر) ناظر به همين مطلب باشد.

بهتر است بدانيم كه لازمهء چنين ارتباطي اين نيست كه همه موجودات مثل هم باشند, زيرا اگر همهء اجزاي عالم مثل هم بودند, عالمي به وجود نمي آمد, بلكه تنها يك موجود تحقق مي يافت ; لذا حكمت الهي اقتضاكرده است كه موجودات از نظر كمال و نقص و مراتب كمال و فقدان آن و قابليّت رسيدن به مراتب كمال ومحروميّت از آن مختلف و متفاوت باشند.

اگر در عالم , شر, فساد, نقص , ضعف و امثال آن نبود, به طور حتم از خير و صلاح و كمال و قوّت , خبري نبود و عقل ما پي به معاني آن ها نمي برد, چون به طور كلّي عقل هر معنايي را از مصاديق خارجي انتزاع مي كند.

اگر در عالم مصداقي از شقاوت و معصيت و قبح و ذم و عذاب نبود, يقيناً از سعادت و اطاعت و حُسن ومدح و پاداش خبري نبود; و همين طور اگر دنيا نبود, آخرتي هم نبود, مثلاً اگر معصيتي نبود, قهراً سرپيچي ازفرمان مولا مفهوم پيدا نمي كرد. در صورتي كه سرپيچي از فرمان مولا معنا نداشته باشد, اختيار مفهوم نداشت وهمه چيز اجباري مي شد.

و وقتي كه جبر در كار باشد و حتماً خواستهء مولا عملي شود, آن گاه امر و نهي معنا نخواهد داشت .

وقتي امر و نهي نباشد, اطاعت و معصيت معنا نخواهد داشت .

اگر طاعت و عصياني در كار نباشد, ثواب و عذاب و مدح و ذم و انذار و بشارتي نخواهد بود; وقتي اين گونه باشد, دين و شريعت و دعوتي در كار نخواهد بود.

نتيجه اين كه اگر شيطان نبود, قهراً نظام عالم انساني هم نبود; پس خلقت شيطان لازم بود.(2)

بعضي از محققان در پاسخ پرسش فوق چنين گفته اند:

ثانياً, انسان تا در برابر دشمن نيرومندي قرار نگيرد, هرگز نيروها و نبوغ خود را بسيج نمي كند و به كارنمي اندازد. وجود دشمن نيرومند سبب جنبش هر چه بيشتر انسان و در نتيجه ترقي و تكامل مي شود.

پس از نظر سازمان آفرينش وجود شيطان براي افراد با ايمان و آنها كه مي خواهند راه حق را بپويند, زيان بخش نيست , بلكه وسيلهء تكامل آنها است .

يكي از فلاسفهء بزرگ مي گويد: .(3)

(پـاورقي 1.ر.ك : سيد محمد حسين طباطبائي , الميزان , ج 8 ص 49

(پـاورقي 2.برداشت از گفتار علامه طباطبايي ره : الميزان , ج 8 صفحه 49ـ 50

(پـاورقي 3.تفسير نمونه , ج 1 ص 193و 194

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.