-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32182 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

جن يعني چه و چه نوع موجودي است ؟ خلقت آن ها درچه زماني است ؟ آيا جن توليد مثل و زاد و ولد دارد؟

واژهء جن 22بار در قرآن ذكر شده و در لغت به معني موجودپنهان و نامريي است . در كتاب آمده است : .(1) بر حسب آيات قرآن كريم جن مانند انسان موجودي مادي ست , با اين تفاوت كه انسان ازخاك و جن از آتش خلق شده است : .(2)

علامه طباطبايي مي گويد: جن طايفه اي از موجوداتند كه از حواس ماپنهان اند و مانند ما شعور و اراده دارند. در قرآن كريم بسيار اسمشان برده شده است و كارهاي عجيب و غريب و حركات سريع از قبيل كارهايي كه براي حضرت سليمان انجام دادند, به ايشان نسبت داده شده است و نيز مانند مامكلف اند و چون ما زندگي و مرگ و حشر دارند.(3)

قرآن مجيد مي فرمايد: .(4)

خصوصيات و ويژگي هاي جن در سوره اي از قرآن به نام آمده است .

خلقت جن در روي زمين , قبل از خلقت انسان ها بود, چنان كه قرآن مجيدمي فرمايد: .(5) از آيات

قرآن استفاده مي شود جن مانند انسان , توالد و تناسل دارد, مثلاً براي شيطان كه از جنيان بود, فرزند و ذريه نقل شده است : .(6)

پيامبر6به علي 7مي فرمايد: .(7) در ميان جنيان افرادي يافت مي شوند كه از قدرت زيادي برخوردارند, همان گونه كه به قول خداوند, يكي از جنيان به سليمان گفت : من تخت ملكهء سبأ را پيش از آن كه از جاي برخيزي , به اين جا مي آورم .(8)

جنيان داراي تكليف و مسئوليت اند. قرآن مجيد مي فرمايد: .(9) از اين روگروهي از آن ها كه به تكليف عمل كرده , صالح اند و گروهي كه از تكليف سرپيچي كرده , كافر شناخته مي شوند. قرآن كريم مي فرمايد: .(10)

جنيان مانند انسان داراي پيامبراني بوده اند و از آيات قرآن استفاده مي شودرسول گرامي اسلام 6پيامبر جنيان نيز است و ساير پيامبران نيز بر جن و انس مبعوث شده اند. دليل بر اين مدعا اين آيهء شريفه است : .(11) در سورهء ديگر جريان ايمان

آوردن جنيان به رسالت پيامبر6و قرآن كريم مطرح شده است .(12)

(پـاورقي 1.راغب اصفهاني , مفردات , ص 98

(پـاورقي 2.رحمان (55 آيهء 14ـ 15

(پـاورقي 3.علامه طباطبايي , الميزان , ترجمه موسوي همداني , ج 12 ص 223 با تلخيص .

(پـاورقي 4.اعراف (7 آيهء 27

(پـاورقي 5.حجر (15 آيهء 27

(پـاورقي 6.كهف (18 آيه 50

(پـاورقي 7.وسائل الشيعه , ج 14 ص ص 91

(پـاورقي 8.نمل (27 آيهء 39

(پـاورقي 9.ذاريات (51 آيهء 56

(پـاورقي 10.جن (72 آيهء 11

(پـاورقي 11.احقاف (46 آيهء 29ـ 31

(پـاورقي 12.جن (72 آيهء 1ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.