-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32184 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند شيطان را آفريد و چرا وي را مهلت داد تاانسان را گمراه سازد؟

علامه طباطبايي در مورد راز آفرينش شيطان مي گويد: اگرشيطاني نبود, نظام عالم انساني هم نبود و وجود شيطاني كه انسان را به شر ومعصيت دعوت كند, از اركان نظام عالم بشريت است و نسبت به صراطمستقيم , او به منزلهء كناره و لبهء جاده است و معلوم است كه تا دو طرف براي جاده نباشد, متن جاده فرض نمي شود.(1)

عالم خلقت مانند زنجير به يكديگر مربوط مي باشد, به طوري كه ايجادجزئي از آن مستلزم ايجاد همهء آن است ; البته لازم نيست همهء موجودات مثل هم باشند. حكمت الهي اقتضا مي كند موجودات از نظر كمال و نقص مختلف باشند. اگر انجام دادن فعلي , ضروري و غير قابل ترك باشد, ديگر امر مولوي به آن معنا ندارد; وقتي امر مولوي معنا نداشت , اطاعت هم مصداق نخواهدداشت و در نتيجه مدح و ذم و ثواب و عذاب نخواهد بود و نبوت و رسالت نيزوجود نخواهد داشت . وقتي نبوت و رسالتي نباشد, اجتماع و مدنيتي نخواهدبود. اجتماع كه نباشد, انسانيتي نيست و بر همين قياس فرض نبود يك چيزمستلزم فرض نبود جميع اجزاي عالم است .(2)

علاوه بر اين خلقت شيطان از آغاز خلقت پاك و بي عيبي بود و او ساليان دراز در صف مقربان درگاه خدا و فرشتگان بود, اما سپس از درگاه الهي مطرودشد. از طرفي شيطان اختيار را از انسان سلب نكرده , بلكه كار او وسوسه است وانسان با آزادي و اختيار خود مي تواند موانع را از پيش پاي خود بردارد. در جهان بيني اسلامي موجودات جهان به دو دستهء خير و شر منقسم نمي گردند; همه چيز به جا آفريده شده است . شيطان شر محسوب نمي شود. موجود مختار بايدبر سر دوراهي قرار گيرد تا كمال و فعليت خويش را به دست آورد. در اين باره جزوه اي ارسال مي شود.

(پـاورقي 1.علامه طباطبايي , الميزان , ترجمه موسوي همداني , ج 8ص 50 با تلخيص .

(پـاورقي 2.همان .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.