-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32210 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا جنها به انسان آسيب ميرسانند؟ بيشتر در چه مناطقي و مكانهايي زندگي ميكنند، عمر آنان چقدر است؟

جن چنانكه از مفهوم لغوي اين كلمه بر ميآيد، موجودي ناپيداست كه قرآن كريم مشخصات زيادي را براي او ذكر كرده است از جمله: فرموده: آنها (جنها) از آتش خلق شده، داراي تكليف و مسؤوليت هستند، گروهي مؤمن صالح و گروهي كافر (جن، 11) داراي حشر و نشر و معاد (جن، 15) و قدرت ارتباط با برخي از انسانها(جن،6) داراي قدرت زياد (نمل، 39) و قادر بر انجام برخي كارهايند (سبأ، 12و13) و خلقت آنها قبل از خلقت انسان بوده است. (حجر، 27) و... در حالي كه اين خرافات هيچ كدام در آيات و روايات اسلامي نيامده است.(ر.ك: تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 25، ص 154 ـ 157، دارالكتب الاسلامية / تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 20، ص 42 ـ 50، مؤسسه اعلمي بيروت.)

آنچه در آيات قرآن كريم دربارة ضرر و زيان جنها به انسانها آمده اين است كه برخي از آنان بر ضد انسانها وسوسهگري ميكنند و همچو آدميان ميتوانند در سينههاي مردم وسوسه، و عزم و اراده آنها را نسبت به كارهاي نيك، سست كنند و به انجام زشتيها متمايل سازند ـ البته اين وسوسهگري كار همة جنها نيست; بلكه كار شيطانهاي آنهاست ـ خداوند متعال در سورة ناس به امكان وسوسهگري برخي از جنها در دل انسانها اشاره كرده است.(ر.ك: مجمعالبيان، مرحوم طبرسي;، ج 10، ص 731 ـ 732، داراحيأ بيروت / تفسير نمونه، همان، ج 27، ص 468 ـ 477 / ر.ك: معارف قرآن، آيت الله مصباح يزدي، ص 17 - 307، مؤسسه در راه حق.)

در آيات و روايات، اشارهاي به محل خاص زندگي جنها نشده است، ولي با توجه به ناپيدا بودن وجود آنها، ممكن است در هر مكاني يافت شوند.

همچنين، درباره عُمر آنان نيز، با توجه به اين كه شيطان از جنس جن است، برخي از جنها تا وقت معلوم، عمر ميكنند، در روايت است كه ابليس به مدت شش هزار سال عبادت خداوند را كرد(ر.ك: سفينةالبحار، شيخ عباس قمي (رحمة الله عليه)، ج 1، ص 672ـ686، دارالاسوة للطباعة والنشر / نهجالبلاغه، صبحي صالح، خطبة 192.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.