-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32226 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند به ابليس مهلت داد؟

ابليس قبل از گمراهي و سرپيچي از فرمان خداوند متعال، در زمرة عبادت كنندگان و مقربان درگاه خداوند متعال بود و در اين راستا مدتهاي طولاني به پرستش خداوند متعال مشغول بود; بعد از گمراهي و سرپيچي، خداوند او را تا مدت معيني، مهلت داد.

اساساً، انسانها در راستاي حركت به سوي كمال در دنيا، همواره در معرض آزمايش و امتحان هستند (آزمايشي كه وسيله پرورش و تكامل انسانها است) و آزمايش جز در برابر دشمنان سرسخت و طوفانها و بحرانها امكانپذير نيست و گفتهاند كه فرماندهان و سربازان ورزيده و نيرومند كساني هستند كه در جنگهاي بزرگ و رزمايشهاي سخت درگير بودهاند و هر چه اين آزمايشها سخت باشد، انسان ورزيدهتر و پختهتر ميشود، با وجود ابليس در مسير تكامل انسان تنور آزمايش و امتحان انسانها داغتر شده است.

افزون بر آنچه گذشت، اصولاً امكان توبه و اعتذار، بشارت به انسانها، تحقق وعيد الهي، امتحان بندگان، مقتضاي سنت اختيار و... جزء علل و حكمتهاي امهال و مهلت دادن خداوند به ابليس به شمار ميآيد.

و ديگر آن كه اساساً هدايت، عمل حق، اطاعت و امثال آن وقتي محقق ميشود كه گمراهي، باطل، معصيت و... نيز در كنار آنها وجود داشته باشد، و نيز وقتي دعوت به حق تمام و كامل است كه به باطل هم دعوت باشد، وقتي صراط مستقيمي بوجود ميآيد كه در كنار آن صراط غير مستقيمي هم باشد.(ر.ك: البرهان، سيد هاشم بحراني، ج 1، ص 174ـ177، انتشارات بنياد بعثت، تهران.)

خداوند متعال درباره وجود آزمايش و امتحان براي انسانها ميفرمايد: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُو عَلَيَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُو جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُو فِي جَهَنَّم...;(انفال،37) ]اينها همه[ به خاطر آن است كه خداوند ]ميخواهد[ ناپاك را از پاك جدا سازد، و ناپاكها را روي هم بگذارد، و همه را متراكم سازد و يكجا در دوزخ قرار دهد... .

و در جاي ديگر ميفرمايد: ...و اينها ]آزمايشها[ براي اين است كه خداوند، آنچه در سينههايتان پنهان داريد، بيازمايد، و آنچه را در دلهاي شما ]از ايمان[ است خالص گرداند، و خداوند از آن چه در درون سينههاست، با خبر است.(آلعمران،154)

اساساً رابطه ابليس با انسانها در حقيقت يك امر تكويني است. بنابراين، نظام سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب بشر اصولاً بر اساس امتحان و ابتلاء مبتني است تا انسانها همواره در بين خير و شر و سعادت و شقاوت قرار گيرند و به اختيار خود با در نظر گرفتن نتيجه هر گونه خواست عمل كند. پس مهلت دادن خداوند متعال به شيطان در راستاي اهداف و منافع انسانها بوده است.

از طرفي، گر چه خداوند به شيطان مهلت داده; ولي از سويي خود خداوند و فرشتگان او و پيامبران و جانشينان او و بندگان صالحش را تا روز قيامت مهلت داده كه انسان را به سوي راه مستقيم و كارهاي پسنديده هدايت كنند و شيطان و ابليس را نيز به عنوان دشمن وگمراه كنندة انسانها معرفي كرده است; شيطان شما را وعدة فقر و تهيدستي ميدهد و به فحشا ]و زشتيها[ امر ميكند... .(بقره،268) و ايمان را محبوب دل انسان كرده و آن را در دلها زينت داده است;(حجرات،7) و...(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي;، ج 12، ص 157ـ174، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم / تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 19، ص 345ـ348، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.