-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32277 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

فرق فرشته و شيطان چيست؟شيطان مفهوم وسيعي دارد كه مي شود آن را در مورد هر موجود طغيانگر و هر قدرت فتنه انگيز بكاربرد. شيطان مظهر فريب و اغوا و عامل فساد و انحراف انسان است و نخستين موجودي كه به آن صفت وصف شد، ابليس بود كه هم متمرّد و هم اغواگر است. هر تبهكاري شيطان است و به همين جهت در قرآن به هر بدكاري شيطان اطلاق شده است.

اي بسا ابليس آدم رو كه هست پس به هر دستي نبايد داد دست

و اما اينكه آيا شيطان همان ابليس است؟ پاسخ منفي است، يعني شيطان غير از ابليس است، شيطان موجودي فتنه انگيز موذي و مضر كه پيوسته در صدد آزار و اذيّت و انحراف و گمراهي مردم است. و بر ايجاد اختلاف و فساد، كوششي پيگير و مستمر دارد. خداوند مي فرمايد : انما يريدالشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء ترجمه : شيطان پيوسته مي كوشد تا در ميان شما دشمني و كينه ايجاد كند. (2)

اما ابليس به معناي كسي است كه لباس حق را بر باطل و لباس باطل را بر حق مي پوشاند و به خاطر اين گناه عظيم مأيوس از رحمت خدا است و آن موجودي است، سركش و عصيانگر كه از روي نافرماني و تمرّد، دستور خداوند متعال را اطاعت نكرده و به آدم خاكي سجده ننمود، كه شرح آن در آيه 30 سوره بقره آمده است.

اما فرشته بدون شك وجود فرشتگان از امور غيبيه اي است كه براي اثبات آن با اين صفات و ويژگيها راهي جز ادلة نقليه نيست. و به حكم ايمان به غيب بايد آنها را پذيرفت.

قرآن ويژگيهايي را ذكر مي كند :

1. فرشتگان موجوداتي عاقل و با شعور و بندگان گرامي خدايند.

2. آنها سر به فرمان خدا دارند و هرگز معصيت او نمي كنند.

3. آنها پيوسته مشغول تسبيح و تقديس خداوند هستند.

4. آنها گاه به صورت انسان در مي آيند و بر انبياء و حتي غير انبياء ظاهر مي شوند.

5. آنها نه غذا مي خورند و نه آب مي آشامند و نه ازدواج مي كنند، بلكه با نسيم عرش الهي زنده اند.

6. آنها نه خواب دارند و نه سستي و غفلت.

و ويژگيهاي ديگري كه در قرآن و روايات مذكور است.

پس اين عقيده كه بعضي مي پندارند شيطان از فرشتگان بوده و از درگاه الهي رانده شده است عقيدة باطلي است، بلكه ابليس موجودي است از طايفة جن كه به خاطر عبادت فراوان به مقام فرشتگان رسيده بود، اما با طغيان و سركشي در برابر امر الهي (سجده نكردن بر آدم) از آن مقام اخراج شد.

منابع و مآخذ :

1. الميزان، علامه طباطبائي، ج12، ص 43

2. سوره مباركه مائده / آيه 91

3. كتاب شيطان كيست و كجاست؟ ص20

يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ برگرفته از تفسير نمونه، ص556

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.