-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32278 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

من اراده ضعيفي دارم و به كارهاي حرامي مانند استمناء و نگاه كردن به عكسهاي مستهجن و ... عادت كرده ام، من چه كار كنم كه بتوانم اراده خود را قوي كنم تا بتوانم اين كارها را ترك كنم؟ من خودم دو سه بار اين كارها راترك كرده ام ولي چون اراده من خيلي ضعيف است، وقتي كه در خانه تنها مي شوم نمي توانم جلوي خود را بگيرم و به استمناء مشغول مي شوم؟از اين كه با ما تماس گرفتي و مشكل خودت را درميان گذاشته اي سپاسگزاريم، اميدواريم بتوانيم به رفع مشكلت كمك كنيم.

دوست عزيز، قبل از هر چيز بايد بگوييم از خودت نااميد مباش كه يأس و نوميدي از سپاه شيطان است و عامل شكست واميد باعث موفقيت و پيروزي است. هرگز گمان نكن در انجام مأموريت ومسؤوليت ناتوان هستي، همين كه توانسته اي چندين بار برخي كارها را ترك كني نشان دهنده اراده خوبي است كه داري. هرگز و هيچ وقت به خودت تلقين نكن موفق نيستي، چه اين كه بارها شاهد موفقيت بوده اي. اصولاً انسانها شاهد شكست و پيروزي و صواب و خطا در زندگي و كارهايشان هستند. انسان با خطا و صواب عجين است. در شرايط گوناگون و بهره مندي از عوامل تربيت ممكن است به يك طرف بيشتر گرايش پيدا كند. ولي به هر حال انسان موجودي تغيير پذير و در نهايت تربيت پذير ست. انسان بجز در موارد ذاتي، موجودي است كه بر اثر عوامل تربيتي مثل خانواده، مدرسه، دوستان و همسالان و ... مي تواند تحوّل و دگرگوني پيدا كند.

اگر مي بيني كه تا به حال چند بار كارهاي خلاف را ترك كرده اي نشان ضعف اراده تو نيست بلكه نشان دهنده بهره مندي نامناسب از عوامل تربيت است. اگر تو در مسير خطا و گناه قرار نمي گرفتي، اگر از طريق ديگران (خواه خانواده و خواه دوستان) به تماشاي عكسهاي و ... مبادرت نمي ورزيدي و ... قطعاً و مسلماً به اين امور آلوده نمي شدي.

انسان بايد در ارتباطات خانوادگي، دوستانه و ... مراقبت كند. خانواده ها اگر رعايت اين امور را نكنند، قطعاً فرزندانشان به راههاي خلاف و باطل كشانده خواهند شد. جوانان و خانواده ها اگردر گزينش دوستان مراقبت و مواظبت ننمايند، ممكن است توسط دوستان ناباب به گناه و خطا و كارهاي ناصواب آلوده شوند. در ارتباطهاي دوستانه هميشه بايد دوستاني خوب برگزيد، بايد مراقبت كرد دوستاني برگزينيم كه از جهات انساني از ما برتر و والاتر باشند تا بر فضايل و كرامات ما افزوده تر شود و به قول معروف :

همنشين تو از توبه بايد تا تو را عقل و دين بيفزايد

از سوي ديگر اگر دوستان ناباب و ناشايستي اختيار كنيم، بدون ترديد فضايل و كمالات خود را از دست خواهيم داد و به آلودگيهاي آنان مبتلا خواهيم شد. لذا شخصيت هر فرد در چهره دوستانش تبلور مي يابد. افراد را مي توان از طريق دوستانشان شناخت، اگر دوستانشان صالح و شايسته باشند، آنان نيز شايسته و صالح خواهند بود، اگر بر عكس ناپاك و ناصالح باشند، آنها نيز ناصالح و خطاكار خواهند بود.

نكته ديگر اين كه تو در شرايط سنّيي قرار گرفته اي كه ناگزيز بايد غريزه جنسيّت را ارضاء كني. اگر از طريق صحيح ارضاء نكني از راههاي نادرست و ناصحيح ارضاء خواهي كرد. وقتي تنها مي شوي به اين گونه مسايل فكر مي كني، وبراي ارضاء خودت به تماشاي عكسها مي پردازي و با تماشاي آنها غريزه ات بجاي آن كه فروكش كند بيشتر شعله ور مي گردد، زيرا علاقه مندي مرد به نگاه كردن و لذت بردن از طريق نگاه سيري ناپذير است، لذا دست به عمل شنيع مي زني تا ارضاء كامل شود.

دوست عزيز، باز هم تكرار مي كنيم ضعف در اراده تو نيست، بخشي از مشكل طبيعي است،هر جواني غريزه دارد كه بايد ارضاء كند و يا اين كه غريزه ديگري را جايگزين نمايد. بنابراين براي ارضاء غريزه جنسي، بهترين راه ازاواج است. ولي اگر اين امر به دلايلي امكان پذير نبود بايديكي ديگر از غرايز را مثل حس علم جويي و حققت جويي را جايگزين غريزه جنسي كرد و با مطالعه و تحقيق و نوشتن مقاله و تهيه سخنراني و روزنامه و ... غريزه و گرايش علم يابي را جايگزين غريزه جنسي نمود.

برادر بسيار خوب وعزيز، مطمئن باش بخشي از مشكل تو طبيعي است و اصلاً مشكل نيست، بلكه ناشي از تمايلي است كه خداوند در وجود انسان قرار داده است، ولي بايدسعي كني آن را از راه صحيح سير و اشباع كني.

بنابراين توصيه مي كنيم اگر براي خودت و خانواده ات مقدور هست، نامزد بگير و اگر نمي توانيد زندگي مشترك را شروع كنيد، هيچ اشكالي ندارد، نامزد باشيد و هر دوي شما در زندگي پدرتان باشيد. ولي مطمئن باش مشكل تو حل خواهد شد.

ولي اگر به دلايلي اين امر براي تو و خانواده ات ميسر نيست، توصيه مي كنم هرگز در محيط خانه تنها نباش و اگر ناگزير در چنين شرايطي قرار گرفتي، قبل از آن كه افكار شيطاني به سويت هجوم بياورند و تو را از كوره خارج كنند، به قرآن كلام وحي پناه ببر يا مشغول عبادت و راز و نياز با خدا شو،دعا و زيارت بخوان و يا كتابهاي مورد علاقه ات را (غير از كتابهايي كه محرك جنسي مي آورد) مطالعه كن. مشغول نگارش خاطرات غير جنسي و اخلاقي و يا نگارش مقاله ادبي و ... شو، بالاخره خودت را به طريقي مشغول كن تا از فكر كردن به امور جنسي بازبماني. از غذاهاي تحريك كننده غريزه جنسي مثل پياز، تخممرغ و ... كمتر استفاده كن. سعي كن صحنه هاي تحريكآميز (خواه در تلويزيون يا فيلم و ..)مشاهده نكني و از تماشاي آن اجتناب كن. در مسير حركت از خانه تا مدرسه و ... خودت را با ذكر الهي و يا حفظ كردن آيات قرآن و احاديث يا حتي جملات و لغات زبان انگليسي و عربي و يا فرمول رياضي و ... در صورتي كه دانشجو يا دانش آموز هستي، سرگرم كن، تا ناگزير نباشي مرتباً به اطراف نگاه كني، و صحنه ها و چهره هايي ببيني و يا به مسايلي فكر كني، كه تحريك كننده باشد. بدين طريق پس از مدتي ميتواني آيات و سوره هايي از قرآن، احاديثي از معصومين( يا بخش زيادي از مطالب درسي را حفظ كني.

روابط خودت را با دوستانت اصلاح كن، اگر دوستان نابابي داري، به مرور ارتباط خودت را با آنان قطع كن، سعي كن با افراد صالح و شايسته ارتباط برقرار كني. اگر در خانواده تان از فيلم ها و نوارهاي غيرمجاز استفاده مي شود، به خانواده يادآور شو آنها را جمع آوري كنند، و عكسهاي مستهجن موجود را به يكباره به آتش بكش، تا از شر آنها براي هميشه خلاص شوي و وسوسه شيطاني تو را به تماشاي آنها نكشاند. سعي كن از اين پس نيز از اين عكسها تهيه نكني و هر جا ديدي در همان مرحله اول نابود كن. از خداوند بزرگ و قدرت لايزالش و روح پاك و مطهر امامانبزرگوار مدد و ياري بطلب و با عزم و اراده اي پولادين به مقابله با شرارتها برخيز، و بدان كه اگر بخواهي مي تواني همچنان كه توانسته اي. ولي بايد بداني كه وجود عكسهاي مستهجن در منزل خود گناه است، هر چند قصد نداشته باشي نگاه كني، لذا وقتي چنين زمينهاي فراهم باشد، شيطان به سراغت مي آيد و مي گويد حالا يك بار نگاه كن، پس از نگاه مي گويد دوباره و ... تا بالاخره تو را به سوي عمل شنيع

سوق مي دهد، ولي اگر عكس نباشد، زمينه از ميان مي رود، اگر تصميم بگيري كه تا بحال نشان داده اي مي تواني تصميم بگيري، عملاً به مقابله برخيزي، حتماً موفق مي شوي.

خداوند يار و مددكارت باد، انشاءا...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.