-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32281 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

شيطان كجاست و چه مي كند؟ و راههاي مقابله با آن چيست؟سؤال شما سه قسمت دارد كه بطور مختصر پاسخ هر سه قسمت تقديم مي شود.

الف) شيطان كجاست؟

شيطان و بطور كلي شياطين از نوع جن هستند. همانگونه كه در ميان جنّيان، شياطيني وجود دارد، نوع انساني نيز داراي شياطيني مي باشند. شيطان هاي جني و شيطان هاي انساني كه هر دو طايفه وجود اشتراك و تفاوتهايي دارند، در همين عالم زندگي مي كنند. برخي از وجوه اشتراك و تفاوت هاي جن و انسان در سوره الرحمن بيان شده است.

ب) شيطان چگونه عمل مي كند؟

به تصريح قرآن، شياطين براي آلوده ساختن انسان ها به بدي و زشتي و وادار كردن آنان به اعمال غير انساني و خلاف از راههاي مختلف به فريب و گمراه كردن انسان مي پردازند. مهمترين روش و راهي كه شيطان براي فريب و گمراهي انسان ها بكار مي برد زيبا جلوه دادن عمل خلاف است و به بيان قرآن تزيين عالم ماده به گونه اي است كه انسان را كاملاً جذب و او را آماده عمل زشت مي سازد.

ج) راههاي مقابله با فريب شيطان چيست؟

امام علي ع در نهج البلاغه راههاي مقابله با فريب و اغواي شيطان را بطور كامل بيان كرده است:

- پرهيز از غفلت و خود بيگانگي

- اسير نشدن در دام شخصيت هاي مختلف

- پرهيز از خشم

- پرهيز از رفاه زدگي و شهوت گرايي

- دوري از ماديگري صرف

- دوري از حرام خواري

- دوري از فتنه هاي سياسي و فرهنگي

- پرهيز از اختلاف و پراكندگي

- پرهيز از تكروي و مردم گريزي و ...

چگونگي تصرفات ابليس:

علامه طباطبايي ره مي فرمايند: بايد دانست كه روايات مربوط به تصرفات ابليس و اينكه چگونه در شعور آدمي تصرف مي كند از طريق شيعه و سني بسيار است و اين روايات دو قسمند: يكي رواياتي كه تصرفي از تصرفات ابليس را بدون تفسير ذكر مي كند، و يكي رواياتي كه تصرفي از تصرفات وي را ذكر نموده و تا اندازه اي آن را تفسير مي كند. از جمله روايات دستة اول يكي روايتي است كه مرحوم كليني در كافي از اميرالمؤمنين ع نقل كرده كه آن حضرت فرمود: دستمال گوشت را در خانه نگذاريد كه جاي شيطان است، و خاك در پشت در نريزيد كه شيطان در آنجا منزل مي كند. و نيز در كافي از امام صادق ع روايت كرده كه فرموده بر بالاي هر پلي شيطاني است، پس هر وقت به آنجا عبورت افتاد بگو بسم ا... تا شيطان از تو دور شود و نيز از اميرالمؤمنين ع نقل كرده كه فرمود: خانة شيطان در خانه هاي شما، تار عنكبوت است و از امام صادق ع و يا باقر ع نقل كرده كه فرمود: ايستاده آب مياشام و در آب راكد (1) بول (2) نكن و دور قبر مگرد (در روايت طوف مي باشد و منظور از طوف همان مدفوع كردن است نه بمعناي گشتن دور چيزي، كه اكثر مترجمين اين مطلب را اشتباه معنا نموده اند) (3) و به تنهايي در خانه اي به سر مبر، و با يك لنگه كفش راه نرو، زيرا در اين حالاتي كه گفته شد شيطان از هر حال ديگر بسوي بندگان خدا شتابان تر است. و نيز از امام صادق ع نقل كرده كه فرمود: هر وقت و هر جا اسم خدا برده شود شيطان دور مي گردد، و اگر در موقع جماع اسم خدا برده نشود شيطان نيز آلت تناسلي خود را داخل مي كند، و در عين اينكه نطفه از يكي است عمل از هر دو خواهد بود. و در تفسير قمي از امام صادقع نقل شده كه فرمود هر چيزي كه از مال حرام بدست آيد شيطان در آن شريك است. و در حديث آمده: هر كه در حال مستي بخوابد عروس شيطان است. و از جمله روايات قسم دوم، روايتي است كه در كافي از امام باقر ع نقل شده كه فرمود: غضب، آتشي است كه شيطان در دل آدمي روشن مي كند. و از رسول خدا ص نقل كرده است كه فرمود: شيطان در درون آدمي مانند خون جريان دارد، پس محل جريان او را با گرسنگي تنگ كنيد. در محاسن از حضرت رضاع از پدران بزرگوارش از علي ع نقل شده كه در ضمن حديثي فرمودند: اما سرمة شيطان خواب و شربتش غضب و مكيدنش دروغ است. و نيز در حديث آمده كه موسي ع شيطان را ديد كه كلاه بر سر دارد، از آن پرسيد؟ گفت: با همين دلهاي بني آدم را صيد مي كنم.منابع و مآخذ:

1. آرام و ثابت

2. ادرار

3. روح مجرد، ص193

شيطان كيست؟ كجاست و چه مي كند، نوشتة شيخ علي اصغر ملك محمدي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.