-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32465 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا واژه هاي يگانه و يكتا درباره خداوند به يك معنا به كار مي روند؟
كلمه هاي يگانه و يكتا هر دو، ترجمه دو كلمه عربي «واحد» و «احد» است كه در قرآن كريم و در روايات معصومان((عليهم السلام))درباره خدا اطلاق شده است. در فرهنگ معين «اَحَد» و نيز «واحد» به «يكتا و يگانه» معنا شده است. يگانه و يكتا و يكي بودن درباره ذات خداوند به معنايي خاص است . در روايتي از اميرمؤمنان((عليه السلام))اين معنا به خوبي بيان شده است. در جنگ جمل شخصي نزد علي((عليه السلام))آمد و از وي پرسيد: آيا خدا واحد است؟
حضرت فرمود: « اينكه ما خدا را واحد مي ناميم ، ممكن است يكي از چهار معني را قصد كنيم كه نسبت دادن دو معناي آن به خداوند، جايز و دو معناي آن نادرست است.
اما آن دو معنا كه صحيح نيست نخست اينكه: منظور از واحد، عدد باشد. زيرا چيزي كه قابل شمارش نيست و دو و سه در او تصور نمي شود، در رديف اعداد قرار نمي گيرد.
دوم اينكه: بگوييم، خداوند واحد است به معناي واحد نوعي. زيرا واحد نوعي در جايي است كه نوعي در نظر گرفته شود و سپس گفته شود كه خداوند يكي از افراد آن نوع است . همچنانكه درباره يك فرد انسان گفته مي شود كه او يكي از انسانهاست يعني با انسان هاي ديگر در نوع (انساني) مشترك است. ليكن دو معنايي كه در مورد خدا صحيح است:
يكي اينكه: خدا را واحد بخوانيم به اين معنا كه شريك و همتا و مانندي براي او تصوّر نمي شود.
دوم اينكه: او واحد است به اين معنا كه جزء خارجي و عقلي و تصوري براي او نيست و به هيچ وجه تركيب در او راه ندارد و قابل تجزيه نيست.»
بنابراين، تعابير مختلف يگانه، يكتا، يكي بودن (در زبان فارسي) و واحد و اَحَد(درزبان عربي) به اين معناست كه خداوند شريك و مانند ندارد و نيز مركب نيست تا جزئي براي او تصور گردد.

( بخش پاسخ به سؤالات )
e

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.