-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32473 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

يكي از دلائل يگانگي خدا اين است كه وجود دو مبدأ در جهان خلقت موجب فساد در زمين و آسمانها است و اگر در خدا بر جهان حكومت كند، موجب اختلال در دستگاه - آفرينش مي گردد؟
اولاً: چرا تعداد خدا، موجب فساد در جهان آفرينش مي گردد.
ثانياً: چه مانع دارد كه دو آفرينن
اين موضوع را با دو بيان مي توان توضيح داد و روشن نمود، يكي از آن دو بيان علمي، و ديگري - فلسفي است اينك هر دو را در اين جا به طور فشرده منعكس مي نمائيم:
1 - از مطالعه يك كتاب به خوبي مي توان فهميد كه نوشته يك نفر است يا چند است در كتابي كه يك نفر نوشته است يك نوع هم آهنگي مخصوص در ميان عبارات و جمله بنديها، تعبيرات مختلف، كنايات و اشارات، عناوين تيترها، طرز ورود و خروج، مندرجات و خلاصه در تمام قسمتها، يك نوع وحدت و هماهنگي بچشم مي خورد چرا؟
زيرا همگي زائيده يك فكر و تراوش يك قلم است در صورتي كه يك چنين هماهنگي در كتابي كه دو نفر - نوشته باشند وجود داشت، هر چه هم، همفكر، هم سيلقه باشند، باز، آثار اختلاف در بسياري از قسمتها كه اشاره نموديم بچشم خواهد خورد مخصوصاً اگر اين كتاب، بزرگ و مفصل باشد، و در موضوعات گوناگون بحث كند، خيلي زود مي توان به اين حقيقت پي برد.
جهان آفرينش كه خود بزرگ ترين كتاب تكوين است و تمام افراد بشر قادر به شمردن صفحات آن نيستد تا آنجا كه بشر قادر به خواندن آن شده است، در تمام صفحات و سطور آن يك نوع نظم معين و پيوستگي خاص وهم آهنگي غير قابل توصيفي مشاهده نموده است. و اين مطلبي است كه جملگي برآنند.
تمام دانشمندان جهان از ستاره شناس و اتم شناس، فيزك دان، شيمي دان، و حيوان شناس و گياه شناس اتصال و پيوستگي و هم آهنگي تمام اجزاء آن را با يكديگر تصديق كرده و همگي مي گويند: نظامي كه بر منظومه شمسي ما حكومت مي نمايد بدون كم و زياد در يك اتم كه اگر ميليونها از آن را رويهم بگذاريم نقطه اي را تشكيل مي دهند نيز حكمفرما مي باشد.
قوانين و نواميسي كه بر جهان حكومت ميكند آن چنان عمومي و كلي است كه از آزمايش كوچكي در گوشه اي از اين جهان مي توان يك قانون كلي و عمومي كه بر سراسر جهان آفرينش حكومت مي كند به دست آورد.
قانون جاذبه و دافعه بر سراسر جهان حكومت مي نمايد و هيچ موجودي از اين قانون مستثني نيست.
تمام گياهان و جانداران تحت قانون تلقيح توليد مثل مي نمايند شباهت در خلقت حيوانات آنچنان زياد است كه گروهي را برآن داشته است كه بگويند همگي ريشه واحدي دارند و همچنين.... خلاصه به هر سو بنگريم و از هر كسي سؤال كنيم همه اين حقيقت را تأييد مي كنند كه در سرتاسر جهان هستي آثار و حدت و يگانگي و نظام واحد به خوبي به چشم مي خورد.
هر گاه مبدأ آفرينش يكي نبود و دو رأي و دو فكر بر جهان حكومت مي كرد طبعاً وضع جهان آفرينش غير از اين بود و از پيوستگي و هماهنگي نظم و تدبير يگانه خبري نبود، و نتيجه يك چنين از هم گسيختگي همان فساد در دستگاه خلقت و نظام آفرينش است.
هشام بن حكم از امام صادق((عليه السلام))پرسيد دليل بر يگانگي خداوند چيست؟ اما در پاسخ وي چنين فرمود:
اتصال التدبير و تمام الصنع، كما قال الله لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا
(1)1 - بحار الانوار، ج 3، ص 20 .
2 - براي توضيح بيشتر به كتاب خدا را چگونه بشناسيممراجعه فرمائيد.

ـ216ـ
يكديگرند، يا با يكديگر اختلاف و تباين كلي دارند هر گاه مماثل و همانند يكديگر باشند، مانند دو انسان كه براثر شباهت كامل و جهت اشتراكي كه در ميان آن دو وجود دارد مثل يكديگر شمرده مي شوند در اين صورت بايد در يك قسمت شبيه و همانند يكديگر باشند. اما در يك قسمت ديگر بايد با هم اختلاف داشته باشند زيرا معني ندارد كه دو موجود از هر جهت مانند يكديگر باشند و هيچ گونه تفاوتي در بين آنان نباشد، حتي دو برادر دو قلو همزاد، كه از نظر شكل و قيافه و رنگ و اندازه قامت و آهنگ صدا و... مانند يكديگر باشند باز در جهاتي با هم و لااقل لحظه تولد و مكان و ماده سازنده بدون روح و...با هم فرق خواهند داشت.
و نتيجه چنين فرض، تركيب از جهت اشتراك و لو در اصل هستي ووجود و از جهت اخلاف كه موجب تعدد دو گانگي آنان مي باشد و چون براهين فلسفي ثابت كرده است كه خداوند بايد بسيط باشد در اين صورت يك چنين فرض (دو خداوند همانند يكديگر) باطل خواهد بود از اين جهت ناچاريم بحث را = روي دو خداي متباين در تمام هستي متمركز كنيم دو خدائي كه - هيچ نوع جهت وحدت اشتراكي در ميان آنانباشد و ازنظر ذات هستي، كاملاً با

ـ217ـ
يكديگر مخال و مباين شمرده شوند.
ناگفته پيدا است آثار و افعال دو موجود مباين بايد مانند ذات خود آنها، مباين و مخالف - شود زيرا تصور ندارد كه دو موجود متباين كه كوچكترين نقطه و وحدتي در ميان آنها موجود نباشد در عين حالا از نظر فعل و اثر يكسان و يكنواخت گردند هر گاه دو خداوند اينچنين بر عالم آفرينش حكومت كنند، تدبير هر كدام مباين و مخالف ديگري خواهد بود، و نتيجه حكومت و تدبير مختلف بر زمين و آسمانها بهم خوردن نظم و از هم گسستن روابط و بروز اختلاف در دستگاه آفرينش، و از بين رفتن هم آهنگي، از نظر اداره خواهد بود.
در صورتي كه ما در جهان خلقت، خلاف آن را مشاهده مي كنيم زيرا مي بينيم اگر جاندار آفريده است تمام جهان را آن چنان با او هم آهنگ ساخته و هستي او را با هستي ديگران آنچنان پيوند داده تو گوئي كه هم جهان هستي براي خدمت و كمك به آن آفريده شده است و اين نوع هماهنگ حاكي از - آن است كه اراده واحدي برجهان حكومت مي كند به اين طرز استدلال در سوره مومنون آيه 91 - نيز اشاره شده است.


ـ218ـ
بنابراين، هم استدلالات فلسفي وهم مطالعات علمي اين حقيقت را ثابت مي كند كه بر سراسر پهنه هستي يك اراده، يك مشيت و يك ذات پاك حكومت مي كند.
مأخذ: از كتاب پرسشها و پاسخهاي مذهبي جلد دوم صفحه 169.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.