-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32493 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چون خدا زمان و مكان دارد با حواس پنجگانه قابل درك نيست پس خداوند وجود ندارد؟
اشتباه ماركسيستها در همين است آنها خيال مي كنند هر چيزي كه با حواس پنجگانه قابل درك نباشد آن چيز وجود ندارد. در حاليكه ما مي دانيم كه حواس پنجگانه ما محدود است و تنها چيزهائي را مي تواند درك كند كه در چارچوب و شرائط معيني واقع شود و هيچكس نمي تواند ادعا نمايد كه حواس ما تابي نهايت مي تواند موجودات را درك نمايد مثلاً در مورد نيروي جاذبه، امواج راديوئي نيروهاي الكتريسته آنها چه مي گويند؟ با كداميك از حواس ما اين چيزها قابل درك است آيا كسي مي تواند ادعا نمايد كه من جاذبه را ديده ام، شنيده ام، بوئيده ام و... آنچه كه انسان با حواس پنجگانه اش درك مي كند آثار جاذبه است نه خود جاذبه مثلاً وقتي مي بينيم كه سيب از درخت جدا شد و حركت كرد و به زمين افتاد آنچه كه انسان مي بيند (همانطور كه نيوتن مشاهده كرد) عبارتست از سيب، حركت سيب، افتادن روي

ـ270ـ
زمين آيا چيزي را بنام جاذبه مي توان مشاهده كرد و آيا جاذبه همان سيب و حركت آن بسوي زمين است؟ پس از كجا پي مي بريم كه در زمين جاذبه وجود دارد در اينجا عقل به كمك ما مي شتابد و مي گويد حركت سيب بسوي زمين، يك حادثه و پديده است و هر پديده اي علت و عاملي مي خواهد پس در حركت سيب بسوي زمين بايد عامل و سببي وجود داشته باشد كه نام آن عامل ونيرو را جاذبه مي گذاريم بنابراين ما توانسته ايم كه از آثار يك چيز بوجود آن پي ببريم: شما از ماركسيستها بپرسيد چطور معتقديد كه زماني جامعه بصورت برده داري و ارباب رعيتي مي زيسته است و دليلتان بر اثبات اين اعتقاد چيست؟ و از كجا پي برده ايد كه ماركس و انگلس و... آمده اند و مكتب ماركسيسم را بنيان نهاده اند؟ و با كداميك از حواستان درك كرده ايد اين نوع از مسائل را؟ آيا با چشم ديده ايد نظام برده داري و يا وجود ماركس را ممكن است بگويند از آثار و نوشته ها پي مي بريم، در پاسخ مي گوئيم چطور اين حق را بخودتان مي دهدي كه از آثار و نوشته پي بوجود چيزها و نويسندگاني ببريد اما ما حق نداريم كه از آثار وجودي و آثار نظم و... به وجود خدا پي ببريم، از اينجا روشن شد كه همه چيز را نمي توان با

ـ271ـ
حواس پنجگانه كشف كرد بلكه عقل و انديشه ما عامل اصلي و اساسي است. از براي كشف مجهولات و اگر عقل و فكر و انديشه نباشد هرگز علم، تجربه و حواس پنجگانه ما نمي تواند مجهولاتي را كشف نمايد و يا بصورت يك قانون كلي در آورد و وقتي عقل يكي از ابزارهاي مهمي براي شناخت و كشف مجهولات بشمار آيد طبعاً به كمك عقل مي توانيم بسياري از چيزها را از جمله وجود خدا را ثابت نمائيم در اينجا هر چند مي توان توضيح بيشتري داد ولي به همين مقدار اكتفا مي كنيم.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ272ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.