-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32535 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معناي «رحمن» و «رحيم» چيست؟
در كتاب هاي لغت رَحْم و رَحْمَت و مَرْحَمت به معناي مهرباني و نرمي و رقت قلب آمده است راغب در كتاب مفردات الفاظ القرآن درباره «رحم» سخني دارد كه فشرده آن چنين است.
«رحمت»: رقت قلب و مهرباني است به گونه اي كه باعث احسان به رحمت شده گردد. اين واژه گاهي در معناي رقّت صِرف. و گاهي در معناي احسان بدون رقت استعمال شده است:
هنگامي كه از رحمت خداي متعال سخن مي گوئيم مقصود تنها احسان مجرّد بي رقت است. و بدين خاطر در روايت آمده است: رحمتي كه از سوي خدا باشد بخشش و بخشودن و رحمتي كه از سوي آدميان باشد رقت و مهرباني است.
واژه رحمن ويژه خداي متعال است و معناي آن جز بر خدا راست نيايد زيرا تنها اوست كه رحمتش همه چيز را فرا گرفته است.
واژه رحيم درباره خدا و غيرخدا استعمال مي شود. خداوند درباره خود فرمود: «اِنّ الله غفور

ـ346ـ
رحيم; خداوند آمرزنده مهربان است»(1). و درباره پيامبر((صلي الله عليه وآله)) فرموده: «لَقَد جاوكَم رسولٌ مِن اَنْفسكم عَزيزٌ عليه ما عَنِتُّم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رئوف رحيم; براستي رسولي از شما به سويتان آمد كه رنج هاي شما بر او گران است. بر هدايت شما پاي فشار و با مؤمنان رئوف و مهربان است»(2).
و نيز گفته شده: خداي متعال رحمن دنيا و رحيم آخرت است. زيرا احسان خداوند در دنيا عام است و شامل مؤمنان و كافران و در آخرت مخصوص مؤمنان است. خداوند در سوره اعراف، آيه 156 فرموده است: «و رَحْمَتي وَسِعَتْ كُلّ شَيء فَسَأ كْتُبُها للذين يَتقَّون; رحمت من همه چيز را فراگرفته و بزودي آنرا ويژه كساني مي گردانم كه تقوا پيشه كنند».
يعني رحمت من در دنيا براي مؤمنان و كافران هر دو است و در آخرت ويژه مؤمنان است.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره بقره، آيه 182.
2 - سوره توبه، آيه 128.

ـ347ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.