-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32582 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ماديون مي گويند مبدأ جهان مادّه است ، حال اگر شما چيز ديگري مي گوييد آنرا اثبات كنيد . آيا مادّه مي تواند مبدء جهان باشد؟
قانون علّت و معلول يكي از روشن ترين مسائل علمي است كه حتّي ماديين آن را قبول دارند لذا نتوانسته اند جهان را بدون علّت فرض كنند و مجبور شده اند علّت آن را مادّه بگيرند و بگويند مبدء جهان مادّه است امّا غافل از آنكه مادّه از چند نظر علمي نمي تواند علّت جهان باشد .
الف : مادّه فاقد درك و شعور است و چگونه ممكن است چيز فاقد درك و شعور موجوداتي به وجود بياورد كه داراي درك و شعور باشند؟ ( از جهت اينكه علّت بايد اكمل از معلول باشد ) .
ب : مادّه بي شعور قادر نيست جهاني پر از نظم و ترتيب و شگفتيها به وجود آورد و انسان نمي تواند باور كند كه تصادفاً اين نظام شگفت انگيز به وجود آمده باشد .
شگفتيهاي موجودات آنقدر زياد و حيرت آور است كه گويي هر يك از آنها به زبان تكويني شهادت مي دهد كه من فرآورده ي دست تواناي قدرت نامحدود خدا و آفريدگاري دانا هستم .
پ : دانشمندان جهان مانند انيشتن مي گويند مادّه توده اي است از حركت ، بديهي است است كه حركت معلول و حادث است آن وقت خود مادّه مي بايد طبق قانون علّت و معلول علّتي جداگانه داشته باشد و آن همان حقيقت بزرگي است كه خداپرستان آن را خدا مي نامند .
ت : صورت هر مركّبي متاخر از مواد تركيبي آن است مثلاً شربت به ليمو از مواد اوليه ي آن تاخر دارد يعني بايد شكر و آب و ليمو فراهم شود تا در اثر تركيب آنها با هم شربت به ليمو به وجود آيد . پس شربت به ليموييش تر نبوده و در اثر تركيب شكر و آب ليمو به وجود آمده است . تمام مركبات همين طور است و هيچ مركبي نمي تواند ازلي و بي آغاز باشد و ما مي دانيم كه مادّه بسيط نيست بلكه مركب است زيرا هر مقدار هم آن را كوچك فرض كنيم و به اجزاء اتمي و كوچك تر از آن برسيم باز داراي 6 جهت و طرف است ( جلو ، عقب ، سمت راست و سمت چپ ، بالا و پائين ) چيزي كه داراي 6 جهت و طرف باشد قابل تقسيم است و چون قابل تقسيم شد ، معلوم مي شود مركب است باز هم اگر آن قدر تقسيم كنيم باز هر جزء تقسيم شده مشمول همين قاعده و قانون است و همچنين هر چه به تقسيم ادامه دهيم از مركب بودن خارج نمي شود ، پس مادّه به هر كجا مي رسد حادث است چرا كه مركب است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.