-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32662 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا واژه هاي يگانه و يكتا درباره خداوند به يك معنا به كار مي روند؟
كلمه هاي يگانه و يكتا هر دو ، ترجمه دو كلمه عربي « واحد » و « احد » است كه در قرآن كريم و در روايات معصومان ( عليهم السلام ) درباره خدا اطلاق شده است . در فرهنگ معين « اَحَد » و نيز « واحد » به « يكتا و يگانه » معنا شده است . يگانه و يكتا و يكي بودن درباره ذات خداوند به معنايي خاص است . در روايتي از امير مؤمنان ( عليه السلام ) اين معنا به خوبي بيان شده است . در جنگ جمل شخصي نزد علي ( عليه السلام ) آمد و از وي پرسيد : آيا خدا واحد است؟
حضرت فرمود : « اينكه ما خدا را واحد مي ناميم ، ممكن است يكي از چهار معني را قصد كنيم كه نسبت دادن دو معناي آن به خداوند ، جايز و دو معناي آن نادرست است .
اما آن دو معنا كه صحيح نيست نخست اينكه : منظور از واحد ، عدد باشد . زيرا چيزي كه قابل شمارش نيست و دو و سه در او تصور نمي شود ، در رديف اعداد قرار نمي گيرد .
دوم اينكه : بگوييم ، خداوند واحد است به معناي واحد نوعي . زيرا واحد نوعي در جايي است كه نوعي در نظر گرفته شود و سپس گفته شود كه خداوند يكي از افراد آن نوع است . همچنانكه درباره يك فرد انسان گفته مي شود كه او يكي از انسان هاست يعني با انسان هاي ديگر در نوع ( انساني ) مشترك است . ليكن دو معنايي كه در مورد خدا صحيح است :
يكي اينكه : خدا را واحد بخوانيم به اين معنا كه شريك و همتا و مانندي براي او تصوّر نمي شود .
دوم اينكه : او واحد است به اين معنا كه جزء خارجي و عقلي و تصوري براي او نيست و به هيچ وجه تركيب در او راه ندارد و قابل تجزيه نيست . »
بنابراين ، تعابير مختلف يگانه ، يكتا ، يكي بودن ( در زبان فارسي ) و واحد و اَحَد ( در زبان عربي ) به اين معناست كه خداوند شريك و مانند ندارد و نيز مركب نيست تا جزئي براي او تصور گردد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.