-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32768 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

چرا بايد از خدا بترسيم؟
بايد توجه داشت كه ترش از خدا و عذاب خدا در واقع به ترس از اعمال ناشايسته اي كه خود انسان انجام مي دهد برمي گردد . خداوند رحيم و مهربان است و تمام رحمت ها و مهرهايي كه افراد با يكديگر دارند ، خداوند به آنان داده است . رحمت و مهر پدران مادران نسبت به فرزندان از خداست . بنابراين خداوند هيچ گاه بي جهت كسي از عذاب نمي كند ، و اين كه خداوند در آخرت جهنم را آفريده براي كافران و عاصيان و متخلفان از دستورات اوست و در احاديث آمده است كه در هر{P - قال الصادق ( عليه السلام ) كان الي عليه السلام يقول : اندليس من عبد مؤمن اِلاّ و في قلبه نوران : نور خيفة و نور رجاء لو وزن هذا لم يزد علي هذا و لو وزن هذا لم يزد علي هذا ؛ هيچ بنده مؤمني نيست مگر اينكه در قلب او دو نور است : نور خوف و نور اميد . اگر اين سنجيده شود از آن ديگري افزون نيست و اگر آن اندازه گيري شود بر اين اضافه نيست . ( كافي ج 2 ، ص 67 ) . P}
قلب هر انسان مؤمني دو نور است : نور خوف ( ترس ) و نور رجاء ( اميد ) از سويي بايد از عذاب خدا بترسد و از سوي ديگر بايد به رحمت خداوند اميدوار باشد .
نكته ديگر اينكه تا وقتي انسان بالغ نشود ، قلم مواخذه براي وي مقرر نمي گردد ، و خداوند او را عقوبت نمي كند .
با اين وصف روشن كه ترس از عذاب خدا مطلوب و سازنده است ، به گونه اي كه انسان را به ياد آخرت و عذاب آن مي اندازد . ولي اين ترس به گونه اي نيست كه انسان را گرفتار وحشت كند ؛ مانند ترس هاي كه براي افراد در اين جهان پيدا مي شود .
و كسي كه از خدا مي ترسد و به رحمت او اميدوار است ، بايد به وظائف ديني خويش توجه كند و در مرحله نخست اعتقادات را ( توحيد و نبوت و معاد و عدل و امامت ) را براساس دليل و برهان بياموزد و سعي كند نفس خويش را به ارزشهاي اخلاقي متّصف ساخته از رذائل پاك كند و به وظايف عملي كه در رساله مرجع تقليد وي آمده است ، دقيقاً عمل نمايد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.