-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32792 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اين احتمال وجود دارد كه نظم حاكم بر جهان ، نتيجه يك نظم ذاتي درون مادّه باشد كه طّي ميليونها سال به تكامل رسيده است و به اين صورت در آمده است بنابراين چگونه مي تواند نظم ، دليل وجود خدا باشد؟
احتمال نظم ذاتي كه هيوم آن را مطرح كرده و بعضي ديگر دنبال آن را گرفته اند به همان اندازه سست و نامعقول است كه نظم تصادفي و فاقد هر گونه انديشه و عقل و هوش به اعتقاد ماترياليستها مادّه نخستين اين جهان هرگز يك ذره اتم نيست كه بعداً توليد مثل كرده باشد چرا كه حدوث از عدم ، با انكار وجود عامل ماوراي طبيعي معني ندارد و مساوي است با انكار قانون عليّت كه خود ماديون به آن ملتزم نيستند .
آنان مي گويند مجموعه « مادّه و انرژي » جهان از آغاز به ميزان كنوني وجود داشته است ولي دائماً در تغيير و تحوّل و حركت بوده است ، از سوي ديگر عناصر اين جهان همه بر طبق ضوابط معيّن و شناخته شده اي ميل تركيبي با يكديگر دارند و زمينه تشكيل ملكولهاي جديد در آنها موجود است و نظم دقيقي از اين نظر بر آنها حكمفرماست .
بنابراين ، قبول نظم ذاتي در مادّه نخستين جهان ، مفهومش اين است كه ذرّه ذرّه اجزاي اين عالم ، از روز نخست از ميان تمام احتمالات ممكن تصادفاً داراي چنين اقتضايي در طبيعت خود بوده كه در مسير يك نظم واحد سرتاسري شركت جويد اين عجيب ترين تصادفي است كه ممكن است تصوّر شود و با هيچ قدرتي نمي توان ارقام و آمار آن را حتّي در عالم خيال و تصوّر معيّن كرد .
دقّت كنيد : در يك ساختمان مجلّل كه فرضاً يك ميليون آجر به كار رفته است اگر بنا باشد هر يك از اين آجرها « نظم ذاتي » داشته يعني نظم در طبيعتش نهفته باشد و در خلال محل معين از ساختمان قرار گيرد ، چه جرياني پيش مي آيد ، براي قرار گرفتن هر يك از اين آجرها درست در جاي خود ، يك احتمال صحيح از يك ميليون احتمال وجود دارد و براي قرار گرفتن دو عدد آنها در جاهاي خود يك احتمال از هزار ميليارد و . . . .
بنابراين اگر بخواهيم همه آنها طبق « نظم ذاتي » در سر جاي خود باشند بايد عدد يك ميليون را نه يكبار بلكه يك ميليون بار در خودش ضرب كنيم و به عددي مي رسيم كه كيلومترها صفر در كنار خود دارد و نظم ذاتي آجرهاي اين بنا مساوي يك احتمال از ميان تمام اين احتمالات است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.