-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32799 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا وجود آفات طبيعي و سرزدن گناه از انسان ها در جامعه با عدل خداوند منافات ندارد؟
در پاسخ به اين پرسش ، بايد به دو مسأله به طور جداگانه پرداخته شود :
1 . آيا وجود آفات با عدل خدا تنافي دارد؟
2 . آيا سرزدن گناه از جمله ظلم و ستم در حق ديگران با عدل تنافي دارد؟
پاسخ مسأله اوّل اينكه :
آفات طبيعي از آن جهت كه هستي هستند خيرند ليكن از آن جهت كه توأم با نيست ها هستند يا منشأ نيست ها مي گردند شر محسوب مي شوند . به عنوان مثال وجود ملخ ، به خودي خود خير است و از اين رو آفرينش او ترجيح دارد و با عدل منافات ندارد ليكن از اين جهت كه به محصولات و غلات انسان ها صدمه مي زنند يعني موجب فقر ، كه امري عدمي است ، مي گردند شر محسوب مي شوند . بايد توجّه داشت كه آفات طبيعي در ارتباط با انسان بد و شرّ محسوب مي شوند ولي در نظام هستي و در كل هستي به عنوان يك اندام واره ، از لوازم آن به شمار آمده و براي كل نظام هستي خير و مفيد هستند .
علاوه بر اين آفات مي توانند يا زندگي انسان را در مضيقه و سختي قرار دهد يا اصل زندگي انسان را تهديد كنند كه اين دو هيچ كدام به خودي خود ، امري شرّ و بد نيست . زيرا در ديدگاه الهي دنيا محل عبور و گذر است و بلا و ابتلا وسيله اي براي رشد و تعالي و آمادگي براي حيات در دنياي ابدي آخرت است . بنابراين ، آفات براي انسان مؤمن اگر مال او يا جان نزديكانش را تهديد كند ابتلا و وسيله اي براي تعالي است و اگر جان او را تهديد كند وسيله اي براي انتقال از دنياي گذرا به دنيايي ابدي همراه با زندگي سعادتمند است . امّا آفات براي انسان كافر عقوبت است و بد بودن آن در وهله به خود او مستند است كه انتخاب بدو گزينش ناصواب چنيني محصولي را برداشت مي كند . پس براي اينكه بدانيم آيا آفات به تمامي ، شر و بد هستند يا خير بايد ببينيم كه به دنيا و زندگي دنيايي با چه ديدي نگريسته مي شود . آري اگر دنيا محل استقرار انسان بود و همه چيز با مرگ خاتمه مي يافت شايد جايي براي اشكال بود . كه در نهايت ، اشكال با بيان قلبي برطرف مي شود .
امّا پاسخ مسأله دوّم اينكه :
سر زدن گناه و احياناً ارتكاب جرم و جنايت و ظلم و ستم از سوي انسان در جامعه نيز با عدل خداوند منافات ندارد زيرا انسان در اين امر مجبور و محكوم نيست . خداوند انسان را آزاد و مختار آفريد و راه رشد و تعالي را با رسولان و اولياي خود به نور بست . اين انسان است كه با ارتكاب اختياري گناه در وهله اوّل ، به خود و در وهله بعد به جامعه لطمه مي زند . اضافه بر اين كه جامعه انساني مي تواند در مقابل ظلم و ستم و جنايت ، عكس العمل نشان داده و براي رفع آن تلاش كند .
در واقع كساني كه ارتكاب گناه و ظلم و جنايت را به خداوند نسبت مي دهند ، انتخاب آزادانه بد و شر را از سوي انسان ، به گردن خدا مي گذارند حال آنكه خوبي و خير در ظرف انتخاب آزادانه مسلماً از خوبي جبري برتر والاتر و ارزشمندتر است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.