-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32964 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

گواهانِ دادگاه الهي در روز قيامت، چه كساني هستند؟
گواهان روز رستاخير را دو گروه تشكيل ميدهند:
1- شاهدان خارجي، مانند خداوند و پيامبران و فرشتگان و زمين و نقطهاي كه در آن جا مرتكب گناه شده است.
2- گواهان داخلي، مانند گواهي دادن اعضاء و جوارح و پوست بدن انسان. گاهي اين شهادت به گونه ديگر تحقق ميپذيرد كه نميتوان نام آن را، شاهد خارجي و يا داخلي گذارد، زيرا به جاي اين كه شاهدي براي آوردن گناهي گواهي دهد، خود گناه به گونهاي مجسم ميگردد و صدور جنايت از سوي مجرم را قطعي ميسازد، مثل اين كه عين سخنان خود را از طريق نوار بشود و عكسها و فيلمهائي كه هنگام صدور جنابت برداشته شده است، ببيند.
اينك اين گواهان را كه قرآن يادآوري فرموده است در اين جا متذكر ميشويم:
1- خداوند بزرگ
خداوند در قرآن مجيد در آيات متعددي خود را شاهد اعمال بشر ميخواند:
«لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَ اللهُ شَهِيدٌ عَلي ما تَعْمَلُونَ» آلعمران/98.
[چرا به آيات الهي كفر ميورزيد؟ خدا برآنچه مرتكب ميشويد، شاهد و گواه است.]
« اِنَّ اللهَ يُفَصِّل بينهم ُ يَوْمَ الْقيامَهِ اِنَّ اللهَ عَلي كُلِّ شَيْء شَهِدٌ» حج/17.
[خداوند روز رستاخيز ميان آنان داوري ميكند، خداوند بر همه چيز شاهد و گواه است.]
2- پيامبر هر امت
آيات قرآن خبر ميدهد كه روز رستاخيز پيامبر هرامتي بر آن امت گواهي خواهد داد:
«وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ اُمَّهٍ شَهِداً عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» نحل/89.
[روزي كه از ميان هرامتي شاهدي (پيامبري) بر آنان برميانگيزيم.]
اين مضمون، در آيات ديگري نيز وارد شده است (سوره نحل، آيه 75 و قصص، آيه 41و … ).
دقت در مضامين آيات روشن ميسازد كه شاهد بر هرامتي پيامبر همان امت است.
3- پيامبر اسلام
قرآن در آيههاي متعددي پيامبر اسلام را شاهد امت خود ميداند، و ميفرمايد:
«وَ جِئْنا بِكَ عَلي هؤُلاءِ شَهِداً» نساء/41.
[تو را بر اين امت گواه ميآوريم.]
اين مضمون در آيههاي ديگري مانند آيه 89سوره نحل و 87سوره حج نيز آمده است علت اين كه شاهد و گواه بودن پيامبر را از قسم قبلي جدا كرديم اين است كه پيامبر گرامي اسلام(ص) علاوه بر اين كه حكم اين آيات شاهد امت است، شاهد بر شاهد نيز هست، زيرا با توجه به آيه بعدي گروهي از امت اسلام نيز گواهان محشر خواهند بود، و پيامبر گرامي بر شهود آنان نيز شهادت خواهد داد، از اين جهت شاهد بودن پيامبر را بهطور مستقل يادآور شديم.
4- امت اسلامي
گروهي از امت اسلامي بر اعمال امتهاي ديگر شهادت و گواهي خواهند داد:
«وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّهً وَ سَطاً لِتَكُونُوا شُهَداء عَليَ النّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمَ شَهِيداً» نساء/41
[شما را امت ميانه قرار داديم تا بر مردم شاهد و گواه باشيد و پيامبر نيز بر شما شاهد و گواه باشد.]
ظاهر آيه اين است كه همه امت اسلامي شاهد و گواه خواهند بود ولي از آنجا كه بسياري از افراد اين امت، صلاحيت شهادت در دادگاههاي بشري را ندارند قطعاً در آن جهان نيز چنين صلاحيتي نخواهند داشت از اين جهت بايد گفت گروهي از اين امت شاهد و گواه بر امتهاي پيشين خواهند بود.
5- اعضاي بدن انسان
روز رستاخيز به گواهي قرآن، اعضائي از بدن، مانند زبان و دست و پا گواهي ميدهند:
«يَوْمَ تَشْهَدُ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ» نور/24.
[روزي كه زبان و دست و پاي آنان به اعمالشان گواهي ميدهد.]
گاهي بر دهان آنان مهر زده ميشود و تنها دست و پاي آنان به اعمال گواهي خواهد داد:
«اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلي اَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمنا اَيديهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبونَ» يس/65.
[امروز بر دهان آنان مهر ميزنيم و دست و پايشان را به سخن ميآوريم تا بركارهايشان گواهي دهد.]
6- پوست بدن
شاهد ششم پوست بدن است، پوست بدن به فرمان خداوند به سخن ميآيد:
«وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَينا قالُوا اَنْطَقَنا اللهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيءٍ» فصلت/21.
[(گنهكاران) به پوستهاي بدن خود ميگويند، چرا بر ضرر ما گواهي داديد، آنها خواهند گفت: خداوند ما را به سخن آورد خدائي كه هر چيز را به سخن ميآورد.]
امروزه در دائره انگشتنگاري از خطوط انگشتان كه بر روي پوست قرار دارند، در جهت پيدا كردن مجرمان و جنايتكاران مطالبي كشف ميكنند، با توجه به اين مطلب، سخن گفتن پوستهاي بدن، در روز رستاخيز آسان خواهد بود.
7- فرشتگان
گواه ديگر فرشتگانند كه با مجرمان وارد دادگاه الهي ميشوند:
«جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ» ق/21.
[هر نفسي وارد (دادگاه) ميشود در حالي كه همراه او مأمور و گواهي است.]
اين مأمور و گواه به حكم آيات ديگر، فرشتگانند كه تمام اعمال انسان را در طول زندگي از ريز و درشت ضبط كردهاند:
«ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ» ق/18.
[هيچ سخني نميگويد مگر اين كه در كنار او نگهبان حاضري است.]
8- نامة اعمال
نامه اعمال كه به وسيله فرشتگان تنظيم ميگردد، از جمله شهودي است كه به خوبيها و بديهاي انسانها گواهي ميدهد و در اين باره نيز آياتي وارد شده است كه به برخي اشاره ميكنيم:
«قُلِ اللهُ اَسْرَعُ مَكْراً اِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُوا ما تَمْكُرُونَ» يونس/21.
[بگو خداوند در بي اثر ساختن مكر و حيله مشركان سريعتر از آنان است، فرستادگان ماتمام نقشههاي شما را مينويسند (به همين مضمون است آيه 89و80 سوره زخرف).]
هنگامي كه پرونده انسان را به دادگاه ميآوردند، مجرمان و گنهكاران از ديدن آن به وحشت ميافتند:
«وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَريَ الْمُجْرِمينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيهِ» كهف/49.
[پرونده در برابر مجرمان قرار ميگيرد مجرمان را از ديدن آن ترسان ميبيني.]
آنان پس از اين پرونده و كتاب، انگشت تعجب به دندان ميگيرند كه چگونه اين همه چيز را از ريز و درشت ضبط كرده است و چيزي را فروگذار نكرده است.
«ما لِهذاَ الْكِتاب لا يُغادِرُ صَغيرَهً وَ لا كَبيرهً اِلاّ اَحْصاها» كهف/49.
[چگونه اين كتاب ريز و درشتي را ترك نكرده و همه چيز را بر شمرده است.]
در اين لحظه دستور ميرسد كه خود مجرم، نامه اعمال خود را بخواند:
«اِقْرأْ كِتابَكَ كَفي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً» اسراء/14.
[نامه اعمال خود را بخوان امروز كافي است كه خود محاسب خويشتن باشي.]
9- زمين
يكي ديگر از گواهان، زمين و نقطهاي است كه مجرمان در آن جا، دست به جنابت زدهاند، قرآن در اين باره ميفرمايد:
«يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبارَها بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحي لها» زلزال/4و5
[امروز زمين حوادثي كه در آن رخ داده است، گزارش ميكند زيرا پروردگار تو، به آن وحي كرده است.]
10- حضور خود عمل
شاهد دهم، حضور خود عمل است، اعمالي كه انسان در گذشته مرتكب شده است با لباس اخروي حاضر شده و در برابر ديدگان انسان مجسم ميگردد به گونهاي كه براي انسان جاي شك و ترديد باقي نميگذارد، (در اينجا) به نقل يك آيه اكتفا ميورزيم:
«يَوْمَ تَجِدُ كُلِّ نَفْسٍ ما عمَلِتْ مِنْ خيرٍ مُحْضَراُ وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ» آلعمران/30.
[روزي كه هر انساني، آنچه را كه از نيك و بد به جاي آورده است در برابر خود حاضر و آماده ميبيند.]
اينها گواهان دادگاه الهي است و هرگز مدعي آن نيستم كه تعداد گواهان اين دادگاه به آنچه بر شمرديم منحصر باشد.

معاد انسان و جهان
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.