-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33041 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

قـرآن كـريـم كدام بازگشت به دنيا را نفي مي كند ؟ و آيا نفي اين بازگشت , منافاتي با اعتقاد به رجعت دارد ؟ چرا ؟
قـرآن كريم از كافران و تبهكاران نقل مي كند كه هنگامي كه مرگشان فرا مي رسد ياعذاب هلاك كننده اي برايشان نازل مي شود كه آرزو مي كنند كه اي كاش به دنيابرمي گشتيم و از اهل ايمان و نـيكوكاران مي شديم , يا از خداي متعال درخواست مي كنند كه ما را به دنيا برگردان , تا گذشته خود را جبران كنيم , ولي چنين آرزوها و درخواستها , عملي نمي شود . حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا في ما تركت كلا انهاكلمه هو قائلها ( مـومنون / 99 )ترجمه : تا آنگاه كه مرگ يكي از ايشان فرا رسد گويد : پرودگارا مرا برگردان ,شايد كار شايسته اي در موردي كه ترك كرده ام انجام دهم . هرگز اين سخني است كه او مي گويد : ( آرزويي است كه هرگز عملي نمي شود ) . او تقول حين تري العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين ( زمر / 17 )يا هنگامي كه عذاب را مي بيند گويد : اي كاش بازگشتي مي داشتم تا از نيكوكاران شوم . اذ الـمـجرمون ناكسوا رووسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحاانا موقنون ( سـجده / 12 ) هنگامي كه بزهكاران سرهاي خويش را نزد پروردگارشان فرو افكنده اند و گويند : پـروردگـارا اكنون ديديم و شنيديم پس ما را برگردان تاكار شايسته اي انجام دهيم اينك ما اهل يقين هستيم . از ايـن آيـات بـه خوبي استفاده مي شود كه عالم آخرت جاي انتخاب راه و عمل به تكاليف نيست و حـتـي يـقـيني كه هنگام مرگ يا در عالم آخرت حاصل مي شود , تاثيري درتكامل انسان ندارد , و اسـتـحـقاق پاداشي نمي آورد , از اين رو كافران و گنهكاران آرزو مي كنند كه به دنيا برگردند تا اختيارا ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند , ولي درخواست آنها مردود مي شود . و رد تـقاضاي آنها با رجعت منافات ندارد زيرا قرآن بازگشت كساني را نفي مي كند كه عمري را با كفر و عصيان گذرانده اند و در حال مرگ آرزوي بازگشت به دنيا و جبران گناهان خود را دارند و نـيـز بازگشت از آخرت به دنيا را مطلقا نفي مي كند و اين به معني نفي هرگونه بازگشت ( از عالم برزخ ) به دنيا نيست زيرا چنان كه قبلا گفته شد , كساني بوده اند كه بعد از مرگ دوباره در همين دنيا زنده شده اند( مثل حضرت عزيز و اصحاب كهف ) و طبق عقيده شيعيان , بعد از ظهور حضرت مهدي (عج )نيز , كساني به دنيا رجعت خواهند كرد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.