-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33043 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

است كه در زمان ظهور امام زمان ائمه زنده مي شوند و انتقام آيا شيعه معتقد خودخود را از خلفاي ثلاثه مي گيرند و عقيده شيعه درباره رجعت چيست ؟
اعـتـقـاد بـه ظـهور مصلح كل از باورهاي تمام اديان الهي است و هر كدام آن را براساس باورهاي عـقـيـدتـي خويش به گونه اي بيان داشته اند. در دين مبين اسلام , مصلح كل كه با ظهور خويش عـدالـت و آسـايـش را براي جهانيان به ارمغان خواهد آورد كسي جز مهدي موعود (عج ) نيست و ظـهـور او از اهـل بـيت رسول گرامي اسلام به نام مهدي (عج ) يكي ازمسلمات ديني مسلمانان اسـت . هـمـچـنين شيعه معتقد است كه عده اي از انسانهاي نيك كه از اين دنيا رجعت كرده و به سراي آخرت شتافته اند, براي ياري و نصرت مصلح كل درزمان ظهور آن حضرت به اين دنيا آمده تا در ركاب آن حضرت براي استقرار عدل وداد بر روي كره زمين و محو ظلم و فساد و جور تلاش و كوشش نمايند.بنابر اين , رجعت را اين گونه تعريف كرده اند: بازگشت بعضي از مومنان خالص و بـرخـي از مـنـافـقـان فـاجـر بـه ايـن جـهـان پـيـش از قـيام قيامت و هنگام ظهور امام مهدي مـوعـود(عـج ).شـيـخ مـفـيـد از اعـيان و بزرگان متكلم شيعه در قرن پنجم (متوفي 413) در تعريف رجعت مي نويسد: خداوند گروهي از اموات را به همان صورتي كه در گذشته بودند به اين دنـيـا برمي گرداند و گروهي را ذليل و گروهي را كه اهل حق بودند عزيز نموده وبر اهل باطل غـلـبه و نصرت مي دهد. مظلومان را بر ظالمان و ستمگران پيروزمي نمايد كه اين واقعه به هنگام ظـهور حضرت ولي عصر (عج ) اتفاق خواهد افتاد.(1)مفسر بزرگوار اسلام امين الاسلام طبرسي مـي نـويـسـد: همه شيعيان اماميه درباره رجعت اجماع كرده اند و اخبار آن را تاييد مي كنند و لذا هرگز جاي تاويل نيست .(2)اما آنچه كه در باب رجعت مهم است دليل بر امكان وقوع آن مي باشد. بـهـتـريـن دلـيـل بـر امـكان عقلي هر چيزي , وقوع و وجود يافتن آن شي است و چون رجعت در امـت هـاي گـذشـتـه با دليل قطعي , يعني آيات و قرآن ثابت گرديده است , رد امكان واقع شدن آن ديگر وجهي نخواهد داشت .قرآن كريم درباره قوم بني اسرائيل مي فرمايد: ((ثم بعثناكم من بعد مـوتـكـم لـعلكم تشكرون )) (3) گروهي از بني اسرائيل پس از تقاضاي رويت باري تعالي گرفتار صـاعـقـه شـدنـد و از دار دنـيا رفتند, سپس خداوند سبحان آنها را به اين دنيا باز گرداند,تا شكر نـعـمـت هاي الهي را به جا آورند.قرآن در جاي ديگري درباره گروهي كه جهت ترس از مرگ , از حضور و شركت در ميدان كار و جهاد خودداري كرده و از خانه خود بيرون نمي رفتند, مي فرمايد: ((فـقـال لـهـم اللّه مـوتـوا ثـم احـيـاهـم ,))(4) خداوند خطاب به آنها فرمود: بميريد آنگاه پس از مـرگ دوبـاره آنـان را زنـده نـمـود تا با چشيدن طعم مرگ , ترس از مرگ از جان و دلشان بيرون رود)).گرچه گروهي از مفسران اهل سنت براي فرار از بحث رجعت , در تفسير اين آيات گرفتار تاويل گرديده اند, اما با اندك تاملي در آيات كه لفظ موت ميراندن و زنده شدن در آن آمده است , هـمـراه بـا اعتقاد به قدرت لايزال الهي كه فرمان بر رجعت مي دهد, ديگر جاي ترديد و شك باقي نـخـواهـد مـانـد.از سـوي ديـگـر, مسئله رجعت علاوه بر وقوع آن در امت هاي پيشين مستند به روايـات ائمـه اهـل بـيـت (ع ) است كه وارثان علم پيامبر و تربيت يافتگان مكتب وحي هستند وبه عنوان ترجمان وحي در حديث ثقلين , در كنار كتاب خدا, يعني ثقل اكبر قرارگرفته اند و پيامبر از آنان به عنوان ثقل اصغر نام مي برد و جدايي بين قرآن واهل بيت را نفي مي كند,تا آنگاه كه در كنار حـوض كـوثـر بـر آن حضرت وارد شوند. (5)امام صادق (ع ) اعتقاد و باور داشتن رجعت را يكي از نـشـانـه هـاي ايـمـان دانسته اند.(6)و مي فرمايد: ((ايام اللّه ثلاثه , يوم يقوم القائم و يوم الكره و يوم الـقـيـامـه ,روزهـاي الـهـي سـه روز اسـت , روز قـيـام حضرت مهدي (عج ) و روز رجعت و روز سـراي آخـرت )), يـا در حـديـث ديـگـر مـي فـرمـايـد: از مـا نـيـسـت كسي كه رجعت ما را باور نـداشـتـه بـاشـد.(7)بـنـابـراين با توجه به قدرت لايزال الهي بر زنده نمودن اموات و وقوع آن در امـتـهـاي گـذشـتـه تـصـريـح آيات و روايات رسيده از اهل بيت پيامبر(ص ) رجعت امري محال نـيست ,بلكه هركس كه قدرت لايزال خداوند را باور دارد و آيات و روايات را به خوبي بررسي كند, رجعت را نيز انكار نمي نمايد.بر همين اساس , شيعه به رجعت ايمان دارد و با تكيه بر روايات امامان مـعصوم ,معتقد است كه گروهي خاص از مومنان مخلص و كامل , در عصري خاص براي نصرت و يـاري مـصـلـح كـل , حـضـرت مهدي موعود (عج ) كه همه امم انتظار آمدنش را مي كشند, زنده خـواهندشد و در مقابل گروهي از كفار نيز براي انتقام پس دادن به اين جهان خواهند آمدكه هر كس قدرت الهي را باور داشته باشد, آن را انكار نخواهد كرد.

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- شـيـخ مفيد, اوائل المقالات , ص 89.2- طبرسي , مجمع البيان , ج 7, ص 235.3- بقره / 56.4- بـقـره / 243.5- مـتـقـي هـنـدي , كنز العمال , ج 4, ص 48.6- مرحوم شيخ محمد باقر مجلسي , بحارالانوار, ج 53, ص 121.7- همان , ص 121,

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.