-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33058 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

موارد سبقت رحمت الهي را در پاداش و كيفر انسان شرح دهيد ؟
الـف : افـزايـش ثواب : نخستين مزيتي كه خداوند متعال براي طالبان راه سعادت درمقام پاداش قائل شده , اين است كه تنها معادل ثواب عمل را به ايشان نمي دهد ,بلكه بر آن مي افزايد . من جاء بالحسنه فله خير منها . ( نمل / 89 ) كسي كه كار نيكي انجام دهد , بهتراز آن برايش خواهد بود . و من يقترف حسنه نزد له فيها حسنا . ( شوري / 23 ) كسي كه كار نيكي را انجام دهد بر نيكي آن بيفزايم . للذين احسنوا الحسني و زياده . ( يونس / 26 ) براي كساني كه نيكي كرده اندنيك ترين است با افزايش . ان اللّه لا يظلم مثقال ذره و ان تك حسنه يضاعفها و يوت من لدنه اجرا عظيما . ( نـساء / 40 ) تحقيقا خدا به اندازه يك ذره هم ستم نمي كند و اگر كار نيك باشدآن را دو چندان مي كند و از نزد خود پاداشي بزرگ مي دهد . من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسيئه فلا يجزي الا مثلها و هم لايظلمون . ( انعام / 160 ) كسي كه كار نيكي انجام دهد , ده برابر آن را خواهدداشت و كسي كه كار بدي انجام دهد , جز مانند آن كيفر نخواهد داشت و به ايشان ستم نمي شود . ب : آمرزش صغائر : تبلور ديگر سبقت رحمت الهي بر غضب , اين است كه اگر مومنان از گناهان بـزرگ اجـتـنـاب كـنند , خداي مهربان گناهان كوچكشان را مي بخشد و اثر آنهارا محو مي كند چنانكه در آيه ( 31 ) نساء مي فرمايد :ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما اگر ازمنهيات بزرگ دوري كنيد بديهاي شما را محو مي كنيم و به جايگاه ارجمندي شما راوارد مي كنيم . روشن است كه آمرزش گناهان كوچك براي چنين كساني مشروط به توبه نيست زيرا توبه موجب آمرزش گناهان كبيره نيز مي باشد . ج : اسـتـفـاده از اعمال ديگران : ديگر از مزاياي مومنان و تبلور سبقت رحمت الهي بر غضبش اين است كه خداي متعال استغفار فرشتگان و بندگان برگزيده خود را درباره آنها مي پذيرد و نيز دعا و اسـتـغفار سائر مومنان را در حق ايشان مستجاب مي كند وحتي ثواب اعمالي را كه ديگران براي شخص مومن هديه كنند به او مي رسانند .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.