-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33105 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيـا روح انـسـان فـاني مي شود يا نه ؟ اگر بفرماييد مجرد است و فاني نمي شود , پس چگونه با آيه شـريـفـه كـل شـي هالك الا وجهه همه چيز جز ذات ( پاك ) او فاني مي شود (1) سازش پيدا مي كند ؟
بايد توجه داشت كه هلاك در آيه شريفه به معني نابودي و فناي مطلق نيست ,زيرا نه تنها روح انسان , بلكه جسم او هم نابود محض نمي شود و پس از تجزيه شدن ,در دل خاك و ديگر موجودات اين جهان باقي مي ماند و در روز رستاخيز هم از آن برانگيخته مي شود . بـنـابـر اين , ما چه روح را مجرد بدانيم و چه ندانيم , هرگز فاني مطلق و نابودمحض نمي شود ; حـتـي جـسـم انـسـان هم چنين نخواهد شد ; بلكه منظور از هلاك در آيه شريفه , به هم خوردن تركيب و فناي صورت است . فـنـا و هـلاك يـك انـسان همين است كه رابطه روح و جسم او قطع شود و آن وضع سابق به هم بخورد , اگر چه هر كدام ازجسم و روح به وضع ديگري به بقاي خود ادامه دهند . گـواه اين مطلب آيات فراواني است كه درباره هلاك اقوام گذشته وارد شده است ,مانند : و انه اهلك عادا الاولي * و ثمود فما ابقي * و قوم نوح من قبل ; ( وآيا به انسان نرسيده است كه در كتب انبياي پيشين آمده ) كه خداوند قوم عادنخستين را هلاك كرد ؟ و همچنين قوم ثمود را , و كسي از آنان را باقي نگذارد و نيز قوم نوح را پيش از آنها . (2)روشن است كه منظور از هلاكت اقوام عاد و ثمود و نوح در اين آيات , همان ميراندن آنها و بر هم زدن رابطه جسم و جان آنهاست . بـنـابـر ايـن , منظور از آيه كل شي ءهالك الا وجهه اين است كه تمامي موجودات جهان هستي مـتـلاشـي مـي شـونـد و وضع آنهادگرگون مي گردد و تنها ذات پاك خداست كه از هرگونه دگرگوني بركنار است .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني 1 - القصص , آيه 88 20 - النجم , آيه 50 تا 52 0

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.