-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33137 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ممكن است روح انسان پس از مرگ به دنيا باز گردد و به كالبد ديگري تعلّق بگيرد؟
اين مسئله از شبهات قديمي است كه در كتابهاي فلسفي و عقايد و مذاهب از آن به تناسخ تعبير شده است و دانشمندان و مورّخان معتقدند كه زادگاه اصلي اين عقيده كشور هند و چين بوده و كم كم در ميان اقوام و ملل ديگري تا حدّي رسوخ پيدا كرده است. امّا در ميان فِرَق اسلامي(جز طايفه تناسخيه كه اكنون اثري از آن باقي نمانده است) هيچ يك به تناسخ معتقد نيستند و اصولا اين عقيده از نظر عقل و برهان اشكالات فراواني دارد كه قابل قبول نيست اينك پاره اي از اشكالات اين نظر مطرح مي گردد.
1. اين يك قانون مسلّم است كه چيزي كه تكامل يافت ديگر به عقب برنمي گردد و تكامل خود را از دست نمي دهد روي همين حساب است كه فلاسفه گفته اند موجودي كه از قوّه به فعليّت يعني از نقص به كمال رسيد ديگر به حالت اوّليه(قوّه) باز نخواهد گشت.
روح در ابتداي آفرينش و حدوث بالقوه هست و رفته رفته به فعليّت مي رسد و همواره از صورتي به صورتي ديگر منتقل مي گردد. و وقتي روح به مرحله فعليّت رسيد ديگر محال است به قوّه باز گردد زيرا هر موجودي طبعاً مقتضي حركت به سوي كمال است و ممكن نيست به جهت مخالف(مراحل قبل) هم متمايل باشد. چون طبع چيزي ممكن نيست مقتضي دو امر متضاد(حركت به جلو و عقب) باشد.
2. آنچه يك انسان از كودكي تا پايان زندگي مي آموزد همه مربوط به روح است نه بدن و جسم. لذا با اينكه هر چند سال يك مرتبه تمام اجزاي بدن عوض مي شود ولي خاطرات و معلومات او همه محفوظ است و دست نمي خورد.
بنابر اينكه خاطرات و معلومات مربوط به روح است اگر عقيده تناسخ و بازگشت به زندگي جديد درست باشد بايستي معمولا كودكاني فيلسوف و حيواناتي صنعتگر داشته باشيم زيرا ارواح فيلسوفان و مهندسان و صنعت گران به صورتهاي مختلف درآمده اند معلومات و خاطرات خود را همراه دارند و ارتباط ارواح آنها با بدنهاي جديد نبايد موجب فراموشي و زوال آنها گردد. زيرا پيش از اين كه بميرند و در كالبد ديگري درآيند ارواح آنان با بدنهاي سابق خود رابطه داشت و معلومات و خاطراتش ثابت بود و نبايد با ارتباط جديد همه معلومات خود را از دست بدهند و بي اطّلاع محض گردند.

( بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.