-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33145 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر روح ما جاودانه و هميشگي است، پس چرا در كالبد و جسم جاودانه نيست؟

پرسشگر محترم! جاودانه بودن روح را پذيرفته است. به نظر مي رود دو احتمال در پرسش مذكور وجود دارد:

1. اوّل آن كه چرا كالبد و جسم انسان مانند روح جاودانه نيست، تا بين جسم و روح همسويي به وجود آيد؟ اگر اين احتمال مقصود باشد، بايد گفت: جسم موجود مادي است. موجود مادي هم از نظر علمي و هم از نظر فلسفي فناپذير بوده و قابليت جاودانگي ندارد و عالَم مادي در حال تغيير و تحوّل دائمي است.

اثبات اين مدّعا كه ماده و جسم فنا پذيرد و در اثر فعل و انفعالات از بين مي رود. نياز به دليل و بحث ندارد و در فلسفه بدان پرداخته و اثبات شده است.

2. احتمال دوم آن كه با وجود اين كه روح جاودانه است، چرا جاودانگي در قالب جسم حفظ نشده است؟اگر اين احتمال مقصود باشد، بايد گفت: اوّلاً چه فرق مي كند كه جاودانه بودن روح در قالب جسم حفظ شود و يا در قالب و ظرفيت چيزهاي ديگر؟!

مگر جسم و بدن چه خصوصيتي دارد كه هميشگي بودن روح در قالب آن بايد تعريف شود؟

ثانياً همان طور كه اشاره شد، جسم قابليت جاودانگي را ندارد، تا روحِ جاودانه بتواند همراه آن باشد.

عدم قابليت جسم موجب شده است كه روح از آن جدا شده و در قالب آن باقي نماند.

ثالثاً موجودات مجرد مستقل بوده و در بقا و جاودانگي نياز به موجودات مادي ندارند و خود قابليت دوام دارند.

در عين حال، روح انساني مجرد تام نيست، يعني اگر چه ذات آن مجرد از ماده است، اما تعلّق به بدن دارد كه در دنيا با بدن دنيوي و در عالم برزخ با بدن مثالي و در عالم آخرت با بدن اخروي خواهد بود؛ يعني در هر نشئه از زندگي ما بدني متناسب خواهد داشت.

بدن اخروي، همانند جهان آخرت، ويژگيهاي عالم مادي را ندارد و از آن جمله، فنا ناپذيري آن است، چون جهان آخرت جاودانه و فناناپذير است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.