-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33146 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا روح از ماده تشكيل شده؟ اگر تشكيل نشده است، چگونه دانشمندان توانستند از روح عكس برداري كنند؟

روح مادي نيت و از ماده تشكيل نشده و اثر و خاصيت ماده نميباشد، بلكه روح انساني موجودي مجرد است و به بدن تعلق دارد كه اين تعلق عبارت است از حاكميت روح بر تن و تصرف و تدبير آن، اين بدان معني نيست كه روح قبل از بدن باشد، بلكه ماده بر اثر حكت جوهري تبديل به موجود غير مادي كه روح است ميشود.[2]

روح محصول عالي ماده است كه در آخرين سير تكامل ماده از طرف خدا به آن افاضه ميشود. قرآن در مورد خلقت انسان ميفرمايد: ما انسان را از مايه گل آفريديم و بعد او را به صورت نطفه در قرار گاهي محفوظ و محكم قرار داديم. بعد نطفه را به صورت خون بسته آفريديم، بعد خون بسته را به صورت گوشت بريده آفريديم، بعد آن را به صورت استخوان آفريدم، بعد استخوان را جامة گوشت پوشانديم. آن گاه با توليد و ايجاد روح به خلقت ديگري داديم. آخرين بر قدرت خدا كه بهترين آفرينندهها است.[3] پس روح پس از ايجاد مادهاي نيست كه بتوان از آن عكس برداري كرد، بلكه محصول عالي ماده است كه به صورت موجود غير عادي در آمده است و قابل عكس برداري نميباشد و هيچ دانشمندي نميتواند از روح عكس برداري كند، بلكه تاكنون هيچ دانشمندي نتوانسته حقيقت روح را بفهمد و درك كنند. قرآن كريم: (اي پبامبر) از تو دربارة روح منوال ميكنند، بگو روح از فرمان پروردگار من است و جز اندكي از دانش به شما داده نشده است.[4]

يعني روح از عالم امر است و اصول حاكم بر آن غير از اصول حاكم بر ماده و خواص فيزيكي و شيميايي آن است و خلقتي اسرارآميز دارد و شما رازهاي روح را نميدانيد.

بنابر نظر كساني كه روح از عالم ازدواج نزول كرده و به بدن جنين و انسان متعلق ميگيرد، از همان آغاز مجرد خلق شده است. از اين رو قوانين عمومي ماده بر آن حاكم نيست.

[1]توضيح المسائل مراجع، ج 1، مسئلة 389.

[2]مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 13 ص 34.

[3]مؤمنون (23) آيه 12 - 14.

[4]اسرا (17) آيه 85.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.