-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33177 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1-زندگي بعد از قيامت چگونه است ؟ آيا كافران هميشه در آتش دوزخند و مؤمنان در مكانهاي بهشتي دائماً مي نشينند و مي نوشند و مي آشامند و حرف مي زنند به نظر من كه خسته كننده است لطفاً توضيح دهيد ؟
2- آيا زندگي بعد از قيامت هم مثل زندگي اجتماعي دنياست يا خير ؟
هر كس را خداوند متعال داخل بهشت فرمود بلا شك ديگر او را خارج نخواهد فرمود و بهشت مقر ابدي اوست و براي مدت آن انتهائي نخواهد بود و اما آنهائي كه داخل جهنم مي شوند پس اگر ذرة ايمان در دل آنها باشد عاقبت آنها را بيرون مي آورند و به بهشت داخل مي نمايند و نمي مانند در جهنم مگر كفار و منافقين و منكر و دشمن ائمه و براي مدت توقف آنها در جهنم نهايتي نخواهد بود . و اگر كسي بگويد كه عذاب هميشگي در مقابل اعمال جزئيه متناهيه كه در مدت كوتاه عمر خود در دنيا نمودند خلاف عدل است جواب گوئيم كه خلود در جهنم در مقابل كناهان جزئيه صادره از آنها نيست بلكه در مقابل يك امر ثابتي است كه در دنيا كسب نمودند و هيچوقت زايل شدني نيست و آن عبارت از كفر و عناد و شقاوت است چنانچه خلود مؤمنين در بهشت هم در مقابل امر ثابتي است كه عبارتست از نيات صادقيه و ايمان و محبت و سعادت .
امام صادق ( ع ) فرمود : جز اين نيست كه اهل آتش هميشه در آتش هستند براي اينكه نيت آنها در دنيا چنين بود كه اگر در دنيا هميشه باشند هميشه در كفر و گناهكاري باشند و نيز اهل بهشت هميشه در بهشت هستند . چونكه نيت آنها در دنيا اين بود كه اگر هميشه در دنيا باشند با ايمان و مطيع پروردگار باشند پس نيت ها تنها سبب خلود بهشتيان در بهشت و جهنميان در جهنم است .
بهشت چون ويژگي دنيا را ندارد و همه چيز خالص و صد در صد است لذا احساس خستگي و ملالت وجود ندارد در حيات اخروي چنين نيست ، انسان در نقطة پايان حركت و تكاپوي خود براي هميشه خواسته ي حقيقي و گمگشته دروني خويش را كه همانا لقاي پروردگار است مي يابد و به رضايت قلبي ميرسد . و دغدغة پايان يافتن مواهبي كه بدان دست يافته است او را نمي آزارد و او خود نيز خواهان هيچ گونه دگرگوني در وضع موجود نمي باشد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.