-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33320 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شفيع كيست و شفاعت چيست؟
شفاعت، دو گونه معنا مي شود كه يك معنا صحيح و ديگري غلط است. شفاعت به معناي غلط آن است كه گناهكار بتواند به وسيله آن از نفوذ حكم الهي جلوگيري كند، درست همان طوري كه در زد و بندهاي اجتماعات منحط بشري ديده مي شود.
تلقّي برخي از شفاعت پيامبر ائمه((عليه السلام)) اين نوع نادرست از شفاعت است; بدين گمان كه پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) و حضرت زهرا((عليها السلام))مثلاً در دستگاه الهي آنچنان نفوذي دارند كه مي تواند مشيت الهي را تغيير داده قانون وي را نقض كنند. اعراب جاهليّت نيز درباره بت هايي كه شريك خدا قرار مي دادند، همين تصوّر را داشتند. آنان مي گفتند كه: «خدا به تنهايي آفريننده جهان است، ولي در اداره جهان بت ها با او شركت دارند». براساس اين پندار بود كه در برابر بت ها به پرستش مي ايستادند، تا آنان را نزد خدا شفاعت كنند.
اين تلقي از شفاعت، شرك و از نظر دين به كلّي مردود و محكوم است، و بعيد نيست آياتي كه شفاعت را نفي مي كند اين معنا از شفاعت را در نظر داشته باشد.
شفاعت به معناي صحيح اين است كه اصل شفاعت به اذن خدا صورت گيرد و پس از اذن خدا شفيع در مقام شفاعت قرار گيرد. پيداست كه شفاعت وي در آن صورت پذيرفته است. در واقع اين گونه از وساطت در آمرزش، يكي از انحاي وساطت هايي است كه در عالم تكوين وجود دارد. معلوم است خداوند جهان نظام آفرينش را نظام اسباب قرار داده است. بر اين اساس اشكالي ندارد كه خداوند گروهي را كه مي خواهد مورد عفو و آمرزش قرار دهد، آنان را از اين راه ببخشايد.


ـ1029ـ
با اين تصوير از شفاعت ديگر اشكالي توليد نمي شود; زيرا نقش شفيع - در اين معنا از شفاعت - تغيير دادن اراده خدا نيست، بلكه نقش او تنها وساطتي است كه خدا به او اذن داده است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1030ـ
             معـاد
             قيامت                             بهشت و جهنّم                          

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.