-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33352 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1ـ آيا اين موضوع درست است كه خداوند همه شيعيان را در نهايت وارد بهشت مي نمايد؟
اولا ارتباط دو جهان مثل دو فصل از يك سال است كه يكي داشت است و يكي برداشت. بهشت و جهنم دو مسير سير انسانها هستند و ملاك آن از طرفي ايمان به خدا و قيامت و هدايت و مسير الهي است كه ايمان در مرحله اول تسليم حكم پيامبر(ص) شدن است، كه در نهايت حكم خداست. «فان اسلموا فقد اهتدوا»
‹ اگر هدايت مي خواهيد تسليم گفته پيامبر شويد›(1)
اسلام همان تسليم در مقام عملي و اعتقادي است و همينطور ايمان و اعتقاد به امامت كه شرط قبولي اعمال است چون لازمه شناخت و معرفت و محبت به خدا شناخت و اعتقاد و محبت به امام و پيغمبر است و البته محبت هم بايد همراه عمل باشد كه نتيجه بدهد «حب علي حسنه لا يضر معها سيه» دوستي علي (ع) حسنه اي است كه هيچ گناهي به او ضرر نمي زند(2). يعني حب و محبت امام عليه اسلام سرمايه اي از ايمان است و موجب مي شود كه نورانيت ولايت باعث توبه و دوري از گناه شود و به سبب شفاعت اگر جايي خطايي را مرتكب شود از عذاب هميشگي نجات پيدا مي كند. ضمن اينكه شيعه به تناسب خطاهايش در قبر و برزخ و حتي مواقف از قيامت دچار عذاب و گرفتاري مي شود.
بنا بر رواياتي گنه كاران از مؤمنان، سهمي از دوزخ دارند لكن بعد از مدتي پاك مي شوند و از دوزخ آزاد مي شوند.(3)
امام باقر(ع) فرمود: اي جابر شيعه ما نيست كسي كه تقوانداشته و اطاعت خدا را نكند و دوست ما نيست كسي كه گناه كند و از آتش دوزخ دور نمي شود مگر به اطاعت و به ولايت ما نمي رسد مگر به عمل.(4)
بنابر اين بهشت و جهنم حاصل انديشه و عمل انسان است، اما اين كه تا ابد در جهنم نمي ماند و در عذاب هميشگي نخواهند ماند، زيرا عذاب خلودو جاودان در آتش قيامت از آن منكران حق و مشركان و معاندان است آنهم بعد از اتمام حجت الهي.
در انتها خلاصه حديثي را بيان كنيم: از چهل حديث امام خميني حديث 33
ولايت حضرات معصومين علهيم السلام شرط قبولي اعمال است، اينكه شرط قبولي ايمان به خدا و نبوت پيامبر است و اگر كسي تمام شب را به نماز و تمام روز را روزه باشد، اما ولايت ولي خدا را (يعني امامان معصوم عليهم السلام)نپذيرد براي او ثوابي نيست و از اهل ايمان نيست.(5) بنابراين بهشت سند تلاش مؤمنان است نه غير آن ها.
«الذين يرثون الفردوس و هم فيها خالدون»
كساني كه به بهشت را به ارث مي برند و در آن هميشگي و جاودان خواهند ماند.(6)
منابع:
1. عدل الهي شهيد مطهري ص343.
2. چهل حديث امام خميني حديث33.
3. تفسير نمونه، سوره نباء ذيل آيه23، جلد26.
4. چهل حديث امام خميني حديث32.
5. چهل حديث امام خميني حديث32.
6. تفسير نمونه، تفسير آيه 11 سوره مؤمنان.
كتب جهت مطالعه: عدل الهي شهيد مطهري. چهل حديث امام خميني. معاد حاج آقاي قرائتي. معاد شهيد دستغيب.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.