-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33360 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند از صفاتي مثل ظلم و غيره مبرا است ؟
بر اساس اعتقاد ما شيعيان خدا وند از صفات قبيح پاك و پاكيزه است . به دليل آنكه ما قايل به حسن و قبح عقلي هستيم يعني بر اين عقيده ايم كه حسن و قبح افعال عقلي و ذاتي است . پاره اي از افعال ذاتاً حسن و بايستني بوده و برخي ذاتاً قبيح و نبايستني هستند .عقل ما با قطع نظر ازخطاب شارع مي تواند درك كند كه افعالي بايستني است و بايد بر انجام آنها قيام كرد و افعالي قبيح و نبايستني است كه بايدآنها را ترك نمود .از آنجا كه حكم عقل ثابت بوده و معيار ثابتي دارد و در ادراك خود ظرفي ، قيدي و شخص مدرك و ادراك كننده را دخيل نمي داند، صفات بايستني و نبايستني كه براي افعال مطرح مي كند از يك ثبات دايمي برخوردار بوده و براي همه ثابت و يكسان خواهد بود .يعني اگر عقل گفت عدل حسن است براي هميشه مي گويد و براي همه مي گويد .اگر گفت ( ( ظلم قبيح است ) ) هميشه و براي همه مي گويد.بر اين اساس به اعتقاد ما خداوند عادل است و ظلم نمي كند، خداوند نيك كردار است و اعمال بد از او سرنمي زند چرا كه ظلم و اعمال زشت و صفات ناپسند به حكم عقل قبيح بوده و بايد آنها را ترك نمود.و از آنجا كه خداوند متعال حكيم و عالم علي الاطلاق است بهتر از هركسي قبح اين افعال را كه ذاتي آنها بوده و مقيد به قيد و ظرف زماني و مكاني خاص و ادراك كننده مخصوص نمي باشد، درك فرموده و از انجام آنها دوري مي نمايد .به بيان ديگر، انسان درك مي كند كه قيام به عدل و هر فعل بايستني ، براي هر كسي كمال است و ارتكاب ظلم و هر فعل نبايستني براي هر كسي نقص ، خداوند متعال نيز به عنوان عاقل علي الاطلاق اين مساله را درك كرده و مي فهمد .بنابراين با اين ادراك باز خداوند مرتكب خلاف كمال و انجام نقص خواهد شد؟! به نظر شيعيان بر اساس آنچه كه تحليل شد خداوند داراي صفات رذ يله همچون ظلم نمي باشد .( ر.ك : الالهيات ، آية الله جعفر سبحاني ، به قلم حسن محمد مكي العاملي ، صص 287 - 288.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.