-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3340 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا مسؤولان رده بالاي كشوري به مسأله تهاجم فرهنگي اعتنايي ندارند، البته حرفش را ميزنند و نصيحتهاي خوب و تأثير گذاري ميكنند ولي به گفتههاي خود جامة عمل نميپوشانند (كه شايد مشكل اصلي نظارت نادرست باشد)؟

تهاجم فرهنگي از جمله ابزارها و روشهاي دينستيزي و مبارزه با خداپرستي است كه همواره از سوي دشمنان خداپرستي به كار گرفته شده است; نمونههايي از آن را در داستانهايي كه قرآن از امتهاي پيشين مطرح ميكند، به خوبي مشاهده ميكنيم. (طه، 85 و...) دشمنان اسلام نيز با استفاده از پيشرفتهترين ابزارهاي تبليغاتي، همواره سعي در منحرف كردن مسلمين داشتهاند كه نمونه آن را در فريبكاريهاي معاويه و يزيد كه منجر به شهادت عليو امام حسينشد در تاريخ ملاحظه ميكنيم. اسلام و قرآن برنامهاي جامع و عملي جهت مقابله و پيشگيري از اين تهاجم را از قبل پيشبيني نموده از جمله: توصيه به پرستش خدا به جاي اطاعت از شيطان (يس، 60ـ61)، حفظ روحيه دشمنستيزي (فتح، 29)، تقويت و تعميق باورهاي ديني (انعام، 71 و اسرأ، 36)، اقامه و احياي فرهنگ نماز در جامعه (عنكبوت، 45)، احياي فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در جامعه (آلعمران، 104) عبرتآموزي از امتهاي گذشته (يوسف، 111 و حشر، 2) و...

امّا آنچه موجب ساخته شدن سد محكم در مقابل دشمن شده و از نفوذ او جلوگيري ميكند، عمل كردن به اين دستورها است و از آنجا كه خداوند انسان را آزاد و با اختيار خلق كرده تا خود مسير صحيح را انتخاب كند. در مقام انتخاب، عدهاي لذتهاي دنيوي را بر آخرت ترجيح ميدهند. (آلعمران، 152 و نسأ، 27); چرا كه نفس آدمي سركش بوده (يوسف، 53) و اگر آن را در حال افسارگسيختگي رها كنند، همه عمر را به فسق و فجور ميگذراند. (قيامت، 5)، بنابراين اگر مسلمين از اسلام فاصله بگيرند و به دستورهاي قرآن جامه عمل نپوشانند، چنين سدّي هرگز ساخته نخواهد شد. البته بخشي از كار بر عهده دولتها و مسئولين اجرايي و قضايي جامعه اسلامي است ولي بخش عمده آن بر عهده ملت و فرد فرد مسلمين ميباشد، به عنوان نمونه، جمعآوري آنتنهاي ماهوارهاي امري است كه به وسيله دولت صورت ميگيرد; امّا اين خود فرد است كه ميبايست به گونهاي تربيت شود تا در برابر هر نداي انحرافي مصون بماند.(ر.ك: فرهنگ و مقاومت فرهنگي، مهدي نويد / تهاجم فرهنگي، آيت الله مصباح يزدي / فرهنگ و تهاجم فرهنگي، سخنان مقام معظم رهبري / تاريخ تهاجم فرهنگي غرب و رويكرد ديني در تهاجم فرهنگي و ستيز / تهاجم فرهنگي غرب و... .)

بديهي است كه در مقابله با تهاجم فرهنگي، شيوههاي فرهنگي مؤثرتر از شيوههاي نظامي و زورمدارانه است و نميتوان سدّي آهنين بين ايران و ساير كشورها ساخت كه فيلم و ماهواره و... وارد نشود. بلكه ما بايد نخست خودمان را تربيت اسلامي و قرآني كنيم و سپس به تربيت ساير جوانان همت گماريم البته دولت هم بايد وظيفه خودش را انجام دهد.

امّا وظيفة ما، در برابر تهاجم فرهنگي و گناهان، در وهلة اول، آن است كه خود و اطرافيانمان را از اين آسيبها حفظ كنيم: يـَ اَيُّهَاالَّذينَ ءامَنوا قُوا اَنفُسَكُموَاَهليكُم نارًا;(تحريم،6) اي كساني كه ايمان آوردهايد! خود و خانوادة خويش را از آتشي ]كه...[ نگه داريد. ما اگر با وضع امروز دنيا بخواهيم، بر زناني كه با حجاب كامل در جامعه ظاهر نميشوند، و يا بر كساني كه به اسلام و قرآن و ائمّة اطهار: اهانت ميكنند، و يا در مقابل جمهوري اسلامي قد علم ميكنند، سخت بگيريم; شياطين دنيا ساكت ننشسته، و با توسّل به عناويني، مانند آزادي، حقوق بشر، حقوق زن، آزادي بيان و... كه مورد قبول مردم دنيا است، به ما حملهور شده و ما را به عنوان ضدّ آزادي و امنيّت، قلمداد ميكنند; در اين صورت است كه به خاطر رعايت مسائل جزئي ـ گر چه در جاي خود بسيار اهميّت دارند ـ مانند بدحجابي، موسيقي و... اصل كيان اسلام به خطر ميافتد، و با بهانههاي واهي كه به دنبال آن هستند، ما را با توسّل قوانين بين المللي، منزوي كرده، سپس نابود ميكنند. گاهي مصلحت اسلام اقتضا ميكند كه مسلمان به قاعدة دفع افسد به فاسد تمسّك كند. گاهي مصلحت و ناچاري، اقتضا ميكند كه انسان به قاعدة اضطرار تمسّك كند. خلاصه آن كه اجراي دقيق و كامل احكام اسلام ـ براي فرد يا جامعه ـ زماني ميسّر است كه انسان يا جامعه، مزاحمي نداشته باشد; به طوري كه اجراي آن حكم، از گردن انسان يا جامعه ساقط شود.

به هر حال، وظيفه عمومي امر به معروف و نهي از منكر را همه بايد به بهترين وجه انجام دهند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.