-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3346 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خداوند تنهايي را داراي چه ضررها و چه منافعي ميداند؟

تنهايي گزينهاي كلّي و چند بُعدي است كه بر حسب شرايط و متعلقاتش، ميتواند پسنديده و يا ناپسند باشد، ولي به طور كلي اسلام از خود چهرهاي اجتماعي بروز داده و تنهانشيني طولاني را حتي اگر براي عبادت باشد، نهي فرموده است. در آيه 1 سوره تحريم ميخوانيم: سپس پيامبرانمان را پس از ايشان فرستاديم و عيسي بن مريم را از پي آنها روانه كرديم و به او انجيل را داديم و در دل پيروانش رأفت و ترحم نهاديم و رهبانيتي كه به دست آوردهاند ما بر آنها مقرر نكرديم; اما در آن خشنودي خدا ميجستند. ولي حق آن را بسزا نگزاردند. ما از آن ميان به كساني كه ايمان آورده بودند پاداش داديم، ولي بيشترينشان نافرمان بودند.

پيامبر اكرمدرباره تنهايي اين چنين فرمود: ...خداي تبارك و تعالي رهبانيّت را بر ما مقرر نفرموده است; بلكه رهبانيّت امت من جهاد كردن در راه خداست.(ميزان الحكمه، محمدي ري شهري، حديث 7470.)

وقتي تنهايي گزيدن براي عبادت ـ به شرطي كه از جامعه بريده شود ـ اين چنين است، حكم خلوت گزيدن براي امور باطل روشن است و نيازي به بيان نيست.

اساساً بايد دانست كه خلوت و تنهايي لازمة جداييناپذير عبادت نيست; انسانها ميتوانند در عين اين كه بين اجتماع مردم حضور دارند، بين خود و خداي خويش خلوت كنند و به راز و نياز بپردازند; چنان كه اولياي خدا در صفوف به هم فشردة نماز جماعت و يا جمعه و يا حتي در بحبوحة جنگ و زد و خورد، چنين فضايي را در درون خويش فراهم ميآورند.

تنهايي در بُعد اجتماعي و سياسي نيز از نظر اسلام مردود است. اميرالمؤمنينفرمود: ...از پراكندگي بپرهيزيد كه جدا شدة از مردم طعمة شيطان است; همچنان كه گوسفند جدا شده از رمه طعمة گرگ است.(ميزان الحكمه، حديث 4824.)

تنهايي در ابعاد ديگرش، مانند زندگي، خوابيدن، سفر كردن و... چهرة ديگري مييابد. اسلام به ازدواج تشويق فرموده و قرآن در اينباره آيات متعددي دارد. در آية 32 سورة نور ميخوانيم: مردان و زنان بي همسر خود را همسر دهيد، همچنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را; اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي نياز ميسازد; خداوند گشايش دهنده و آگاه است.

اسلام از تنها سفر كردن، تنها خوردن، تنها خوابيدن نهي فرموده است.

در حديثي از امام موسي كاظمبه نقل از رسول گرامي اسلامآمده است كه پيامبر گرامي اسلامسه كس را لعنت كرده است; كسي كه توشة خود را تنها بخورد و كسي كه تنها به سفر برود و كسي كه در خانه تنها بخوابد.(حلية المتقين، علامه مجلسي، ص 36، انتشارات علميّة اسلامية.)

چنان كه ديده ميشود، دربارة تنهايي به طور كلي نميتوان قضاوت روشني ارائه داد و براي بررسي آن بايد شرايط و متعلقاتش را نيز در نظر گرفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.