-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3348 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا انسان گاهي اوقات در تصميمگيري دچار خطا ميشود؟

ريشة همة خطاها و اشتباهها در نوع دريافتهاي آدمي است; اگر انسان دانشي بي واسطه و حضوري داشته باشد، عموماً گرفتار خطا نميشود، ولي از آن جا كه انسان به دلايل گوناگون دريافتهاي بي واسطه يا باواسطة خويش را با تفسيرهاي ذهني نادرست و يا مقدمات غير يقيني مقارن و همراه ميسازد، راه خطا و اشتباه را در حوزة انديشه و عمل خويش ميگشايد. توضيح اين كه: علم انسان بر دو گونه است: حضوري و حصولي. علم حضوري علمي است كه انسان آن را در درون خويش حاضر ميبيند و براي به دست آوردن آن هيچ تلاش و كوششي را متحمّل نميشود، مانند احساس گرسنگي، شادي و...، ولي علم حصولي نيازمند تحصيل و اكتساب است، مانند علم به روز يا شب بودن، علم به تاريخ و...

دانش حضوري خطاناپذير است، مگر آن كه پارهاي از تفسيرهاي نادرست ذهني در كنار آن قرار گيرد و انسان را به خطا كشاند، مانند گرسنگي كاذب.(ر.ك: آموزش فلسفه، استاد مصباح يزدي، ج 1، ص 176ـ177، شركت چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامي.)

انسان براي گريختن از خطا و اشتباه در پارهاي از امور، مانند برخي باورهاي اعتقادي، بايد با تصفيه و تقويت روح، احتمال هر گونه خطا را بر خود سد كند; اما دربارة دانشهاي حصولي و امور مرتبط به آن، عوامل گوناگوني در خطاپذيري آنها مطرح ميشود مانند نارسايي دانش كه ميتوان از آن به جهالت ياد كرد، جهالت مطلق و غلبه غرايز و احساسات بر قوة عقل و ادراك.

اين گونه عوامل را در آيات قرآن كريم نيز ميتوان رديابي كرد. خداي متعال گاه كساني كه به بيراهه قدم ميگذارند را به جهالت توصيف ميكند و از پنهان شدن عقل زير پردههاي شك و ترديد و جهالت و... سخن به ميان ميآورد و گاه از مغلوب خواستههاي باطل نفساني شدن، گوشزد مينمايد; چنان كه در سورة اعراف، آيه 138 ميخوانيم: و بني اسرائيل را از دريا عبور داديم; ]ناگاه[ در راه خود به گروهي ميرسيدند كه اطراف بتهايشان، با تواضع و خضوع گرد آمده بودند ]در اين هنگام، بني اسرائيل[ به موسي گفتند: تو هم براي ما معبودي قرار ده، همان گونه كه آنها معبودها ]و خداياني[ دارند. گفت: شما جمعيتي جاهل و نادان هستيد. و نيز بنگريد: انعام، 100 و 108 و 144; اعراف، 28; نحل، 56 و...

ناآگاهي و يا آگاهي نادرست از مصالح و مفاسد و خواص و آثار پديدهها و رفتارها و نيز غفلت از رابطههاي شناخته و ناشناخته اين جهان، همگي ميتواند در تصميمگيريهاي نادرست در حوزههاي فكري، فردي و اجتماعي مؤثر باشد. در آيات قرآن، بسياري از اشتباهها و پيدايش بسياري از رذايل، از اثرات سوء جهالت و ناداني شمرده شده است: از جمله: فساد و انحراف (نمل،55)، حسادت (يوسف، 89)، تعصب و لجاجت (فتح،24)، بهانهجويي (بقره،18)، سوءظن و بدبينيها (آلعمران، 154) و...(ر.ك: اخلاق در قرآن، آية اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 1، ص 175ـ180، مؤسسة الامام علي بن ابيطالب.)

غلبه احساسات زودگذر و غرايز حيواني، اگرچه نميتوان آنها را كاملاً از حوزة جهل خارج دانست، ولي ميتواند مستقلاً مورد توجه قرار گيرد. نمونة بارز قرآني آن انحراف ابليس از فرمان پروردگار در سجده بر آدم است. حسادت و برتريجوئي و برتريبيني او را از اطاعت پروردگار عالم باز داشت. ]خداوند به او[ فرمود: در آن هنگام كه به تو فرمان دادم، چه چيز تو را مانع شد كه سجده كني؟! گفت: من از او بهترم; مرا از آتش آفريدي و او را از گل(اعراف،12) و نيز بنگريد: حجر، 28ـ32; اسرأ، 61ـ62، ص، 71ـ76 و...

آنچه گذشت در حوزة انديشههاي معمولي است، ولي پيامبران در دريافت وحي و ابلاغ آن، دچار هيچ گونه خطايي نميشوند و بسط سخن در اينباره در حوزه علوم قرآن است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.