-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33524 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عدل الهي به چه معناست
براي عدل الهي چهار معنا

در نظر گرفته شده است كه يكي از

آن معاني، موزون بودن است. اگر

مجموعهاي را در نظر بگيريم كه در

آن اجزاي مختلفي به كار رفته و

هدف خاصي از آن منظور است،

بايد شرايط معيني در آن از حيث

مقدار لازم هر جز و از لحاظ كيفيت

ارتباط اجزا با يكديگر رعايت شود

و تنها در اين صورت است كه آن

مجموعه ميتواند باقي بماند و اثر

مطلوب داشته باشد; مثلاش ماشيني

كه براي منظوري ساخته ميشود.

اگر بخواهد متعادل باشد، بايد از هر

مادهاي به قدري كه لازم و ضروري

است در آن به كار برده شود و يا

تركيبات شيميايي نيز ؤ كه فرمول

خاصي دارد ؤ تنها با رعايت آن

فرمول و رعايت نسبتهاي

متفاوت، اجزاي متعادل برقرار

ميشود و آن تركيب بوجود ميآيد.

بر همين اساس جهاني كه ما در آن

زندگي ميكنيم جهان موزون و

متعادل است كه اگر موزون و تعادل

نداشت نظم و حساب معيني هم

نداشت. لذا در قرآن آمده است:

((السما رفعها و وضع

الميزان))(الرحمان، آيه 17) همه

مفسران بر اين عقيدهاند كه مقصود

آيه، اين است كه در ساختمان جهان

رعايت ميزان و تعادل شده است ;

يعني، در هر چيز از هر مادهاي به

قدر لازم استفاده شده و نيز فاصلهها

اندازهگيري شده است.

در حديث نبوي آمده

است:((بالعدل قامت السموات و

الارض; يعني همانا آسمانها و

زمين به موجب عدل برپا است.))

سپس عدل به معناي تناسب و

توازن، از شوئون حكيم بودن و عليم

بودن خداوند متعال است. به

عبارت ديگر معناي عدل الهي آن

است كه خداوند عليم و حكيم ؤ به

مقتضاي علم و دانايي گسترده و

حكمت عام خود ؤ ميداند كه براي

ساختمان جهان و يا هر چيز

ديگري، از هر چيزي چه اندازه لازم

است و به همان اندازه در آن قرار

ميدهد. (براي مطالعه بيشتر ر.ك:

عدل الهي شهيد مطهري )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.