-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33529 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اين با عدل خداوند سازگار است كه غرايز جنسي و حيواني را در انسان بيشتر از تمايلات انساني و ملكوتي قرار داده است؟
اين قضاوت نياز به مراجعه و شناخت شفاف تري از انسان نياز دارد. در انسان امكانات به صورت مساوي قرار داده شده است. گرايش به خير و شر هر دو در انسان موجو است. ولي از آنجا كه موجوداتي مادّي هستيم و از طريق حواس سريع تر تأثير مي گيريم به چنين قضاوتي مي رسيم. و اشتباه از همين جا ناشي شده. ما سرعت تأثّر خود را ملاك زيادي تمايلات حيواني گرفته ايم. در حالي كه احساسات ملكوتي در انسان بسيار قوي عمل مي كند زيرا غير از مبدء دروني با نصرت و ياري خداوند نيز همراه مي شود و گاه به تمامي تمايلات پشت پا زده و تا پاي جان پيش مي رود. شاهد تاريخي اين موضوع گرايش انسان غربي است به معنويّت. چنان كه با اشباع غرايز به صورت هاي گوناگون، و با آزادي كامل مي بينيم به ايمان و شرق روي مي آورد تا خستگي گرايشات جسماني و حيواني را از تن بدر كند.
آري! خداوند در قرآن مي فرمايد «فسويك فَعَدلك; خداوند ترا منظم و متعال آفريد». و در اين آفرينش مرتب و متعادل دعوت هايي را پيش روي مي گذاشت دعوت خويش و در مقابل شيطان و نفس. امّا پاسخ مشيت به خويش را مدد نموده و فرموده هر كس يك قدم بيايد ما ده قدم مي آييم. و آدمي را از درون(با عقل وجدان) و از بيرون(با پيامبران) به هدايت بست. و در زمانهايي حتّي شيطان را زنجير نمود(ماه رمضان) تا آدمي خويشتن

ـ30ـ
را سامان بخشيده و از گمراهي نجات يابد. به مؤمنين قول مساعد نصرت داده «حقاً علينا نصر المؤمنين; بر مؤمنين بر ما حق دارند كه آنان را ياري كنيم».
و گمراهان را كه پيروي تمايلات مي كنند معاضدت نمي كند چنانكه فرمود «ما كنت متخذالمضلين(1) عضوا; من بازوي گمراهان را نمي گيرم و كمك نمي كنم».

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره كهف، آيه 51.

ـ31ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.