-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33617 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پيامبري پيامبران و امامت امامان ( عليهم السلام ) پيش از به دنيا آمدن آنان معلوم بوده و حتي پيامبران قبلي اين مطلب را مي دانسته و بدان ايمان داشته اند . بنابراين پيامبران و ائمه ي هدي ( عليهم السلام ) با ساير انسان ها فرق دارند يعني خداي متعال آنان را پاك آفريده و طوري قرار داده كه نمي توانسته اند گناه و معصيت كنند ، پس آنها امتيازي بر سايرين ندارند چون اصلاً نمي توانسته اند كار خلاف انجام دهند و بقيه ي افراد بشر اين طور نيستند .
تمام پيامبران و جانشينان آنان مثل ساير افراد بشر مي توانستند كار خوب انجام دهند و مي توانستند كار بد انجام دهند و در اين جهت با ساير مردم فرقي نداشته اند و اجتناب آنان از گناه و معصيت جز و فضايل و امتيازات آنان است همان طور كه هر انسان ديگري هم اگر از گناه خودداري كند جزو امتيازات او محسوب مي شود .
موضوعي كه هست اينكه علم و عقل پيامبران به گونه اي است كه به وسيله ي همان هميشه بر شيطان و نفس مسلط بوده اند و عقيده به عصمت انبيا و جانشينان آنان هم معنايش - همين است كه انبياء الهي در اثر علم و عقل فوق العاده اي كه دارند هيچگاه مغلوب نفس و شيطان نمي شوند و معنايش اين نيست كه نمي توانستند گناه انجام دهند بلكه مانند - ساير افراد مي توانستند مرتكب گناه شوند ولي هميشه عقل خود را بر شهوات غالب مي ساختند و از گناهان اجتناب مي ورزيدند . و چون خداي متعال قبل از خلقت و تولد پيامبر بزرگوار اسلام ( ص ) مي دانست كه پس از تولد تا آخر عمر به اختيار خود از همه ي گناهان خودداري مي كند و در سراسر عمر لحظه اي از خداي جهان غفلت نمي ورزد و فضائل روحي و اخلاقي او بر همه ي انبياء برتري دارد به ساير انبياء فضيلت و برتري او را تذكر مي داد و همه ي آنان نيز سر تسليم فرود مي آوردند .
و اينكه خدا علم دارد كه آن حضرت گناه نمي كند دليل آن نيست كه آن حضرت اصلاً - نتواند گناه كند .
مثلاً دوست شما مي تواند به شما خيانت كند ولي شما مي دانيد كه او خيانت نمي كند و به ديگري مي گوييد كه رفيق من خيانت نمي كند شما كه علم داريد دوست شما خيانت نمي كند اين علم شما دليل بر اين نيست كه او اصلاً قدرت برخيانت نداشته باشد بلكه قدرت بر خيانت دارد ولي روي مباني اخلاقي و اجتماعي از اين كار خودداري مي كند و شما هم مي دانيد كه او خودداري مي كند .
خداي متعال هم مي داند كه حضرت محمد ( ص ) و ائمه ي هدي ( عليهم السلام ) در سراسر عمر گناه نمي كنند و هميشه به فكر و ترقي و تعالي و تكامل و توجه به خدا خواهند بود و اين - موضوع را به سايرين انبياء خبر مي دهد تا آنان هم به فضيلت و برتري آنان اعتراف نمايند .
با اين ترتيب روشن است كه پيامبر اسلام و ائمه ي هدي ( عليهم السلام ) بر ساير انسان ها فضيلت و امتياز داشتند ، زيرا مي توانستند معصيت كنند و خود را به آن آلوده نساختند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.