-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33627 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا پيامبران و امامان ( عليهم السلام ) با اينكه معصوم بوده اند در برابر خداوند به گناه اعتراف كرده و از خداوند طلب آموزش خواسته اند ؟
اعتراف به گناه از سوي معصومان و آمرزش خواستن آن بزرگواران به اين معنا نيست كه آنان به گناه - معناي حرام شرعي - آلوده بوده اند به اين معناست كه در نظر خودكاري كاري كرده اند كه شايسته مقام ربوبي خدا نبوده است . اين كار را در اصصلاح كلام اسلامي « ترك اولي » مي گويند . گاه پيامبران از كارهايي استغفار كرده اند كه به ظاهر ، انجام آن كارها اختياري نيز نبوده است ، ولي از آن جا كه آنان مقامي بلند داشته و عظمت خدا را بسي بيشتر از ما دريافته بودند ، چنين كارهايي را براي خود گناه دانسته و از آن طلب بخشش كرده اند . حتّي كارهايي مباح ، مانند آن گاه كه انسان مجبور مي شود لباس خود را از تن بيرون آورد ، در نظر معصومان - با توجّه به عظمت و مقام خدا - گناه محسوب شده است .
بنابراين ، پيامبران و امامان ( عليهم السلام ) از برخي كارهاي پرهيز كرده و آنها را گناه شمرده اند و اگر مرتكب آن كارها شده اند ، به استغفار پرداخته و گريسته اند . از اين رو ، در روايت آمده است : « حسنات الابرار سيئات المقربين ؛ كارهاي نيك نيكوكاران ، براي مقربّان گناه است » .
بايد توجّه داشت كه چنين كارهايي ، كه معصومان براي خود گناه مي دانند ، موجب آتش دوزخ و عذاب آخرت نيست و استغفار از آنها نيز براي رهايي از دوزخ نيست ، بلكه انجام اين كارها تنها باعث مي شود كه از انسان از عنايات ويژه خدا و مقاماتي كه عقل ما از ره يافتن بدان ناتوان است ، محروم شود و استغفار موجب بازگشت به مقام نخست است كه پيش از انجام كار در آن بوده است و يا موجب رسيدن به مقاماتي والاتر است كه در اثر انجام كار ، از نيل به بدان محروم شده است .
{P - مصباح محمدتقي ، راهنما شناسي ، ص 170 و 171 . P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.