-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3363 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جهاني شدن كه اكنون در عرصة سياست بينالملل مطرح است، چه پيامدهايي را براي جهان دربردارد؟

1. از زماني كه سرمايهداري در جامعه بشري مطرح گرديد; يعني از چهار يا پنج سدة پيش تاكنون، جهاني شدن هم در ادبيات سياسي دنيا جريان يافت. خلاصة مفهوم آن به اين معنا است كه نظام سرمايهداري، در ژرفاي ذات خود، يك نظام گسترشيابنده است.(جهاني شدن با كدام هدف؟، پُل سوئيزي، ترجمه ناصر زرافشان، ص 7، آگاه، تهران، 1380.)

2. روند توسعهطلبانه ياد شده، در دورانهاي گوناگون گذشته، در چهرههاي متفاوت ظاهر شده و مراحل مختلفي را پيموده است; از دو جنگ جهاني گرفته، تا جنگ سرد و هماكنون با يكّهتازي ايالات متحده، با دو همتاي شوم خود، يعني اروپاي غربي و ژاپن ادامه دارد. هدف نيز، همان اهداف گذشته است; يعني كنترل گسترش بازارها، غارت منابع طبيعي كرة زمين و استثمار افسار گسيختة معادن و نيروهاي كار مناطق; گرچه اين بار با بهانههايي، مانند: دفاع از دموكراسي، حمايت از حقوق بشر، انسانگرايي و شعارهاي فريبندة مشابه آن، به ميدان آمدهاند.

3. جهانيسازي، امروزه در مفهوم ديگري; يعني فراگير شدن اطلاعات در سطح گستردة جهاني و به اصطلاح انفجار اطلاعات است; همان چيزي كه از آن به عنوان دهكده جهاني و به اصطلاح جديدتر، اتاق جهاني كه رهآورد شبكههاي اينترنت است، تعبير ميشود.

4. آنچه يادآوري شد، تصويري بسيار گذرا از چهره جهانيسازي بود، اما در قرآن كريم به جهانيسازي، ماهيتي غير از جهانخواري دارد. تصويري كه اين كتاب مقدّس و نوراني، از جهانيسازي ارائه ميدهد، به پا داشتن امّت يكپارچهاي است كه همة محورهاي نظام حاكم بر آن; از قبيل اقتصاد، سياست، فرهنگ، و...، براساس تعاليم وحي قرار گيرد و همة انسانها، تسليم خداي يگانه شوند. در قرآن، آيات بسياري، گوياي حقيقت ياد شده است; از جمله: قُلْ يَـََّأَهْلَ الْكِتَـَبِ تَعَالَوْاْ إِلَيَ كَلِمَةٍ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلآنَعْبُدَ إِلآاللَّهَ وَلاَنُشْرِكَ بِهِي شَيْ ?‹ًا وَلاَيَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّه; بگو. اي اهلكتاب! بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يكسان است. جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم و بعضي از ما، بعض ديگر را ـ غير از خداي يگانه ـ به خدايي نپذيرد. (آلعمران،64). نيز در سوره بقره، آيه 213 آمده است: مردم در آغاز، يك دسته بيشتر نبودند و بعدها ميان آنان اختلافات پديد آمد. انبيا نيز براي بشارت و انذار و حلّ منطقيِ همين اختلافات، برانگيخته شدند.

از نگاه قرآن، اجتماع بشري، تنها در پرتو تعاليم دين، راه سعادت و كمال خود را طي ميكند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.