-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33685 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا عقيده به وجود شيطان نشانه دوگانه پرستي است
چنين استنباطهايي مسلما بر اثر عدم برداشت صحيح از معني شيطان و يا جبرئيل وپيامبر است . زيرا با توجه به حقيقت معاني اين الفاظ , هيچ گونه ابهام و ترديدي در اين زمينه باقي نمي ماند . تـوضـيـح اين كه : شيطان بمانند ساير موجودات , يكي از مخلوقات خداست و در آغازپاك آفريده شده است , ولي بر اثر طغيانگري و تكبر , از مقام برجسته خويش سقوطكرده و به دره ويرانگري و فـسـاد فـرو رفته است و تسلط او بر افراد انسان هرگز يك تسلط اجباري نيست , بلكه تسلط او بر كـساني است كه او را به وجود خود راه دهند وولايت و سرپرستي او را بپذيرند و تحت وسوسه هاي او قـرار گـيـرنـد ; اما آنها كه به وسيله ايمان به خدا و اراده محكم و استوار خود در برابر او سدي كشيده اند , هيچ گاه نفوذي در آنها نخواهد داشت ( انما سلطانه علي الذين يتولونه 000 تسلطاو تنها بر كساني است كه او را به سرپرستي خود برگزيده اند 000 (1) ) . از آنـچـه گـفته شد , بخوبي روشن مي شود كه شيطان نه يك مبدا مستقل در برابر خداست و نه آفـريـنـنـده شرور و آفات مي باشد , بلكه خود موجودي ضعيف و مخلوقي ناتوان ازمخلوقات خدا حـساب مي شود و اگر مي بينيم خداوند او را به حال خود واگذارده , براي اين است كه بندگان پـاك خـدا و پـويـنـدگـان راه او نـه تنها از وجود شيطان ضررنمي برند , بلكه با مقاومت در برابر وسـوسـه هـاي او روز بـه روز كـاملتر و نيرومندترو شايسته تر خواهند شد كه گفته اند : همواره تكاملها در درون تضادها صورت مي گيرد . امـا اعـتـقاد به خدا و جبرئيل و محمد صلي اللّه عليه و آله و سلم هم به هيچ وجه باعقيده نصاري دربـاره اقانيم ثلاثه - اب , ابن و روح القدس - مشابهت ندارد ما خدا را تنها معبود و آفريدگار يكتا و خالق يگانه سراسر جهان هستي مي دانيم وغير از او حتي حضرت محمد صلي اللّه عليه و آله و سـلم و جبرئيل و ساير پيامبران و فرشتگان را مخلوق و آفريده او مي دانيم كه از خود هيچ گونه اختياري در اين جهان پهناور هستي ندارند ; همه بنده او هستند و همه سر بر فرمان او دارند . جبرئيل پيك وحي او و محمد صلي اللّه عليه و آله و سلم بنده و فرستاده و برگزيده اوست . قرآن مجيد كه مدرك اصيل تمام عقايد ماست اين حقيقت را آشكارا در بسياري از آيات بيان كرده است و هرگونه عبارتي كه بوي الوهيت پيامبر يا جبرئيل بدهدبشدت از طرف اسلام مردود خواهد شد .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني 1 - سوره نحل , آيه 100 .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.