-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

گاهي انسان دست نياز به سوي معبود دراز ميكند؛ چون تنها كسي است كه بدون منت بهترينها را به او عطاميكند. همچنين مگر نه اينكه خدا فرموده: «ادعوني استجب لكم» پس چرا گاهي اوقات انسان دعا ميكند اما جوابينميشنود؟ مثلاً جواني كه مدتها دعا كرده (دعاي خوب و خالص براي خدا) تا خدا همسري صالح، درستكار و اهلدين به وي عطا كند تا در كنارش كامل شود و راه سادهزيستي را در پيش گيرد و... امّا برخلاف انتظار، متوجه ميشودهمسرش چندان در قيد و بند اين مسائل نيست؛ آيا به نظر شما اين مسائل باعث سرخوردگي او و سست شدن دراعتقاداتش نميشود؟
آيا اينگونه مسائل، مصحلت است يا تقدير و سرنوشت؟
خواهر عزير! درباره علت تأخير اجابت يا عدم اجابت دعاي بندگان نيكوكار آنچه را كه امامان معصوم(ع) دراين زمينه فرمودهاند بازگو ميكنيم:
استجابت بعضي خواستهها، در وقت معين و مقرري است كه بايد منتظر بود زمان آن فرا برسد و بعضي نيز ذخيرهآخرت بنده ميگردد. بطوري كه در قيامت به او درجاتي ميدهند كه خود را شايسته آن درجات نميبيند. خداوندكريم ميفرمايد اين درجات در عوض دعاهاي اجات نشده تو در دنياست. آنگاه بنده ميگويد: خدايا اي كاش هيچكدام از آنها را به اجابت نميرساندي. و در روايت ديگر است كه خداوند صداي مناجات و راز و نياز بنده خوبش رادوست دارد و به ملائك آسماني مباهات ميكند. و الاّ گنهكاري كه از خدا چيزي را طلب كند خدا به ملائك نداميدهد زود خواستهاش را برآورده كنيد كه ديگر به درگاه ما نيايد. و گاهي استجابت دعا به شكل الطاف و نعمتها وتوفيقات ديگري رخ مينمايد. به گونهاي كه بعضي از نعمتها را بدون اينكه از خدا خواسته باشيم در زندگي نمايانميشود كه همان اثر استجابت دعاست. مسأله ديگر آن كه اگر جوان آشنا به اعتقادات اسلامي باشد و همه چيز را ازخداوند بداند هرگز سست عقيده نشده بلكه به او نزديكتر ميشود. و در مورد مثالي كه ذكر كردهايد بايد گفت: اولاً درمشكلات، انسان نبايد اشتباهات و كوتاهيهاي خود را ناديده بگيرد. ثانياً خدا كه منبع فيض و رحمت است بيهوده وبيجهت بنده خويش را در گرفتاري نمياندازد بلكه ممكن است مصالحي در آن نهفته باشد كه يكي از آنها آن است كهجوان شايسته وسيلهاي براي هدايت همسرش باشد و ديگر آنكه به مقام صابرين برسد. و در هر صورت توجه داشتهباشيد كه هر چه خدا مقدر فرموده خير است و به صلاح شما، و مأيوس نشويد كه يأس از گناهان كبيره است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.