-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3377 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نشاني افراد بزرگ و موفق چيست؟

با نگاهي سريع به جامعه و تاريخ در مييابيم كه انسانها در سه گروه قابل تقسيم و بررسياند:

1. سعادتمند و موفق;

2. متوسط و معمولي;

3. بدبخت و شكست خورده;

با نگاهي از ويژگيهاي فكري، اخلاقي و رفتاري اين سه گروه ميتوان راز سعادت، نيكبختي و موفقيت را به دست آورد:گروه اولگروه دومگروه سوم

1. ايمان به خدا(آلعمران،140)1. ايمان ضعيف و متوسط1. غفلت از نظام آفرينش

2. انس با قرآن، نماز و...(بقره،153)2. ارتباط نامنظم با قرآن2. سرگرميهاي مبتذل

3. ايمان به اولياي الهي3. ايمان مبهم و توأم با غفلت3. غفلت از برنامه هدايتي خدا براي انسانها

4. توكل بر خدا(هود،88)4. اعتماد بر خدا و ديگران4. تكيه بر امكانات پدر، مادر و رفيق

5. توسل به خدا و اوليأالله(طه،104)5. توسل به هر دو(خدا و غير خدا)5. استمداد از افرادي همانند خويش

6. اميداوري6. اميد و يأس6. يأس و سرخوردگي

7. كار و تلاش (نجم،39)7. تلاش و هرزگي7. تكيه بر شانس و انتظار از ديگران

8.پشتكارواستقامت8.مقاومتاندك8.بيكاريوهرزگي،اضطرابوتذبذبفكريورفتاري

9. همت بلند9. هدف و همت متوسط9.لذتطلبي،راحتطلبي،خوابزدگي،پرخوري

10. نظم و انضباط(آلعمران،153)10. گاهي منظم و گاهي بينظمي10. هدر دادن اوقات و بي برنامگي

11. خوشبيني جامعه11. آميختهاي از اعتماد و دلهره11. بدبيني به همه و ترس از مردم

12. دوستي با مردم12. دوستي و بي تفاوتي12. كينه و نفرت از مردم

13. مشورت13. گاه مشاوره و زماني خودمحوري13. استبداد فكري

14. استغفار و پندگيري14. گاه پندگيري و گاه لجاجت14.اصرار بر كژروي و توجيه و تحليل نادرست حوادثتلخدر ذيل به برخي از روايات اهلبيت: نيز كه راه موفقيت و سعادت را نشان ميدهند اشاره ميكنيم:

علي: حزم، دورانديشي، آيندهنگري، عزم و اراده زمينه ساز پيروزيهاي انسان است.(بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 72، ص 71، مؤسسة الوفأ، قم.)

حضرت باقر7: كسالت و تنبلي به دين و دنياي انسان ضربه ميزند.(همان، ج 75، ص 180.)

حضرت علي: تنبلي ناتواني پديد ميآورد و فقر از ازدواج كسالت و ناتواني متولد ميشود.(همان، ج 75، ص 59.)

علاوه بر موارد گفته شده نكات زير را هميشه به ياد داشته باشيم:

1. سعادت انسان به تفكر و تلاش بستگي داردو نبايد گناه عدم موفقيت را به گردن شانس و اتفاقات روزگار بيفكنيم;

2. فرصت هميشه در اختيار نيست. بايد از سلامتي، جواني، فراغت، حافظه و... به بهترين وجه بهره گرفت;(انعام،31)

3. خداوند انسان را بدون راهنما در جهان رها نكرده است. براي گام زدن در مسير سعادت بايد راهنمايان الهي را بشناسيم و در انديشه و عمل از آنان استفاده كنيم.

اين راهنمايان عبارتند از:

الف) عقل و قدرت تفكر; (بقره،219 و 220)

ب) قرآن مجيد; (آلعمران، 138)

ج) احاديث معصومين:;

د) عالمان رباني و باتقوا;

'û)تجارب عيني و محسوس زندگي;(نحل،78)

و) تجارب تاريخي و عبرت از حوادث گذشته;(آلعمران،137)

ز) مشورت با افراد عاقل و دلسوز;(آلعمران،159)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.